torna

Detall de la notícia

Imatge 4912506

Convocatòria REACTIVA FP 20-21 (centres concertats)

En el BOIB número 137, de 7 d’octubre de 2021, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional d’1 d’octubre de 2021, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual s’aprova la convocatòria del programa «REACTIVA FP 20-21», finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, que s’ha de dur a terme els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2021 als centres educatius concertats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica (FPB) i de grau mitjà (GM).

El programa «REACTIVA FP 20-21» és un programa de reforç que s’ha d’elaborar a partir de l’anàlisi per part dels centres dels resultats i de les situacions que hagin pogut afectar l’alumnat de primer curs de formació professional bàsica (FPB) i de grau mitjà (GM) a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 durant el curs 2020-2021. En aquest sentit, la posada en marxa d’aquest programa és una oportunitat perquè els centres disposin d’un reforç d’hores disponibles durant el primer trimestre del curs 2021-2022 per millorar els resultats educatius.

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres concertats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què s’imparteixen cicles de formació professional bàsica (FPB) i de grau mitjà (GM) que al llarg del curs 2020-2021 han tingut alumnes matriculats a primer d’FPB i/o a primer de GM.

Els objectius del programa són els d’aplicar reforços per pal·liar les mancances patides pels alumnes de primer curs de grau mitjà de formació professional o de primer curs de formació professional bàsica durant el curs escolar 2020-2021 i també incrementar la dimensió d’orientació professional per a aquest alumnat. Pel que fa als reforços, s’han de dur a terme durant la jornada lectiva i poden consistir en desdoblaments, tallers, etc.

Presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud de participació s’ha de tramitar per via electrònica i s’ha d’enviar a través del registre electrònic.

2. El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Novetats

02/11/2021 - Publicació de la llista definitiva de centres admesos i exclosos.

27/10/2021 - Publicació de la llista provisional de centres admesos i exclosos.

 

Tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria es pot consultar en els documents adjunts. 

Aquest programa està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.