torna

Detall de la notícia

Imatge 4907528

El Consell de Govern aprova el projecte de decret que regula les agrupacions de defensa sanitària ramadera

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de decret que regula les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADSR) de les Illes Balears. El text actualitza les diferents ordres autonòmiques vigents que regulen les ADRS i les adapta a la normativa bàsica estatal.

Aquest Projecte de decret preveu la creació del Registre d’agrupacions de defensa sanitària ramadera de les Illes Balears i regula la figura del director tècnic veterinari i del veterinari col·laborador, amb l’objectiu de garantir una coordinació adient en l’aplicació del programa sanitari comú. També s’hi inclouen funcions relatives a la higiene de la producció primària, gestió de residus d’explotació i ús racional de medicaments, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes de la producció ramadera.

El text actualitza els percentatges mínims de cens d’animals i ramaders necessaris per constituir una ADSR, i la possibilitat d’exceptuar-los quan no hi ha cap ADSR reconeguda per a una determinada espècie. Així mateix, també actualitza el contingut del programa sanitari d’aplicació a les ADSR i estableix un programa sanitari obligatori i un programa sanitari voluntari. El Decret també preveu les condicions perquè, quan el 60 % d’explotacions d’una illa s’incloguin en una ADSR, s’apliqui també el programa sanitari obligatori a la resta d’explotacions de la mateixa espècie de l’illa no incloses en l’ADSR.

D’altra banda, també preveu un programa específic de vigilància, control i erradicació de la tuberculosi en el bestiar caprí lleter que permeti la comercialització amb seguretat de llet crua i productes lactis que s’hi elaboren.

Les agrupacions de defensa sanitària ramadera es defineixen com les associacions de propietaris o titulars d’explotacions d’animals constituïdes, entre d’altres, per elevar el nivell sanitari i productiu, i millorar les condicions zootècniques de les explotacions amb programes de lluita contra malalties d’animals i la millora de les condicions higièniques i productives. Les agrupacions de defensa sanitària han contribuït a la millora de l’estat sanitari de les Illes Balears i han ajudat a aconseguir la declaració del territori de les Illes Balears com a indemne de brucel·losi bovina, ovina i caprina.

Aquest Decret ha estat avaluat favorablement pel Consell Consultiu i entrarà en vigor al cap de trenta dies des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.