torna

Detall de la notícia

Imatge 4900285

Convocatòria del Programa PROA+ (21-24)

Convocatòria per als cursos escolars 2021-2024 del Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOIB núm. 136, de 5 d’octubre de 2021)

Finalitat: El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Els centres que participin en el PROA+ rebran formació, suport i recursos addicionals, d’acord amb la dotació pressupostària establerta per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Modalitats: el Programa PROA+ (21-24) inclou dues modalitats:

  • Modalitat A: hi participaran un mínim de 21 centres educatius. Cal pertànyer a una xarxa de PMT. Els centres dissenyaran un Pla estratègic de millora de la inclusió educativa (PEM) que inclou un Pla d’activitats palanca. Els centres comptaran amb formació, assessorament i suport i un increment d’hores per a la coordinació PROA+. En funció de les activitats palanca que triïn podran obtenir recursos addicionals.
  • Modalitat B: Hi participaran un màxim de 86 centres educatius. Per al curs 21-22 elaboraran, aplicaran i avaluaran un pla d’activitats palanca. De cara als cursos 22-23 i 23-24 participaran en la Modalitat A i estaran inclosos a la xarxa PMT. En funció de les activitats palanca que triin podran obtenir recursos addicionals.


Què és una Activitat Palanca? (AP):
és l’activitat que neix d’una necessitat detectada a partir de l’anàlisi del centre i té com a finalitat dinamitzar un procés de transformació global a nivell de centre. No serveix únicament per implementar una metodologia concreta, sinó que es tracta d’una acció planificada que aporti les condicions d’educabilitat i inclusivitat per a tot l’alumnat de tots els nivells.

Termini d’inscripció: del 6 al 18 d’octubre de 2021, ambdós inclosos, mitjançant el GESTIB. Els centres poden sol·licitar participar a qualsevol de les dues línies. Els centres que sol·licitin la Modalitat A i no siguin seleccionats, passaran directament a optar a la modalitat B.

Un cop s’hagi realitzat la selecció dels centres, tota la documentació que es requereixi serà publicada en aquest web (dgpice.caib.es).

Per a més informació adreçau-vos a proaplus@dgpice.caib.es

Activitats PALANCA

Documents