torna

Detall de la notícia

Imatge 4879252

El projecte de nou Reglament Orgànic de Centres ha passat avui per la Mesa Sectorial Educació

\ El document potencia l’autonomia i avaluació dels centres i afavoreix la coordinació del professorat en els centres de secundària

\ El nou ROC afavoreix la participació de la comunitat educativa i es recuperen les competències del claustre i del consell escolar

La Mesa Sectorial d’Educació ha tractat avui el Projecte de decret del nou Reglament Orgànic de Centres (ROC). El primer esborrany d’aquest document es va publicar a la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es), i al Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les IllesBalears i es va sotmetre a informació pública el 13 d’abril de 2021

Posteriorment s’han mantingut reunions sobre la proposta de ROC amb els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa de Balears per al seu debat i negociació. Així, s'ha consultat i s'han recollit aportacions de tota la comunitat educativa de l'ensenyament públic: associacions de directors i associacions de docents, sindicats, associacions de pares i mares, i també de professors a títol individual o de centres educatius. Després de passar per la Mesa Sectorial es remetrà al Consell Escolar de les Illes Balears, a l’IB Dona i al Consell Consultiu.

Cal tenir present que el Reglament vigent fou aprovat el 2002. Després de gairebé 20 anys s’ha considerat necessari abordar l'elaboració d'un nou marc regulador que possibiliti noves formes d’organització escolar per dotar als centres educatius de capacitat per oferir la resposta més adequada a les necessitats de l’alumnat i de la societat actual.

El nou Reglament ha tengut en compte tant la LOMLOE com les línies generals de la nova Llei d’Educació de Balears que actualment es troba a punt d’iniciar el seu tràmit parlamentari. A més, integra en un únic document el reglament d’organització i funcionament dels centres d’infantil i primària amb el de secundària, incorpora les noves categories de centres públics com els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM) i els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria (CEIPIESO) i s’adapta a la implantació de l’administració electrònica.

Un dels aspectes més importants del projecte del nou ROC és el de fer una aposta clara per l’autonomia dels centres educatius tant pedagògica, com d’organització i de gestió per poder dur a terme models de funcionament propis  que permetin adoptar les actuacions necessàries per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat, la disminució de l’abandonament educatiu primerenc i la inclusió educativa. Aquesta autonomia va acompanyada d’una necessària avaluació tant interna com externa.

Per altra banda, el nou reglament afavoreix la coordinació del professorat en una organització més horitzontal, especialment en els centres de secundària, en els quals permet donar més pes als equips docents respecte dels departaments didàctics, de forma que es promoguin els plantejaments pedagògics globalitzats i el treball per àmbits.

Finalment, la proposta de ROC afavoreix la participació de tots els membres de la comunitat educativa i es recuperen les competències del claustre i del consell escolar.

 

Algunes novetats destacades

  • Article 6, 8, 9, 12, 14,17, 19 i 23 – Aquests articles incorporen importants novetats en el que correspon a l’autonomia pedagògica, d'organització i de gestió dels centres com que l’Administració Educativa facilitarà els recursos necessaris tenint en compte el projecte educatiu, les característiques del centre i del seu alumnat, amb l’objectiu de compensar les situacions derivades del context socioeconòmic i educatiu.

S’estableix que l’autonomia pedagògica podrà afectar l'ús del temps i dels espais, l'agrupament de l'alumnat i els criteris d'assignació de docència al professorat i que el projecte educatiu dels centres públics es farà amb la participació de tots els membres de la comunitat educativa i inclourà el pla de contingència del centre per a situacions d’emergència i el pla de dinamització de la participació de tota la comunitat educativa, amb especial esment a la de l’alumnat. L’autonomia organitzativa suposa que els centres podran dotar-se d’una estructura pròpia de govern, organització, coordinació i participació dels diferents agents de la comunitat educativa, dins els límits que s’estableixin reglamentàriament, orientada al desenvolupament del seu projecte educatiu.

En l’apartat d’autonomia de gestió es possibilita que els directors puguin fer contractes menors o rebre delegació de l’Administració per a contractes no menors.

Un altra de les novetats que incorpora el nou ROC és que en l’educació primària i en els nivells de 1r a 3r d’educació secundària obligatòria, es podrà agrupar les matèries en àmbits de coneixement.

  • Article 19.- Fa referència a un element indestriable de l’autonomia de centres com és l’avaluació. Així el nou ROC preveu que l’activitat avaluadora serà multinivell i es concretarà en modalitats d’avaluació interna, coavaluació o autoavaluació, i en avaluació externa. A més, també s’estableix que la direcció del centre garantirà la participació de tots els sectors de la comunitat educativa (personal docent i no docent, alumnat i famílies) en l’avaluació del centre educatiu, que serà un referent a tenir en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva i de la funció pública docent en el centre.
  • Article 28.- Entre les funcions de la direcció s’inclou la de proposar,  d’acord amb el projecte educatiu i la normativa vigent, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits de titulació i capacitació professional d’alguns llocs de treball en els procediments de provisió de personal docent per comissió de serveis.
  • Article 36.- Els directors poden optar per continuar en l’exercici del càrrec fins completar un total de dos períodes consecutius de 4 anys cadascun (fins ara eren tres períodes), prèvia avaluació positiva de la tasca desenvolupada al final del primer període. Transcorreguts els dos períodes, si el director desitja continuar desenvolupant el càrrec, haurà de participar novament en el procediment de selecció.
  • Article 44 i 45 - Modificació de la composició del Consell Escolar, atorgant major representativitat  a famílies i alumnes, en aplicació de la LOMLOE i es recuperen les competències del  Consell Escolar anteriors a la LOMCE.
  • Article 53 i 54- Es reforça la coordinació horitzontal del professorat, i es dona més autonomia als centres, perquè puguin constituir òrgans propis de coordinació docent que s’adeqüin millor a les necessitats de cada centre i es possibilita la creació de comissions pedagògiques diferenciades per a cada nivell, simplificant-ne la composició.
  • Article 58.- Es regulen els àmbits (agrupacions de matèries) o departaments didàctics en els centres de secundària, que es podran constituir per a cada especialitat o com a resultat d’agrupar distintes matèries, àrees o àmbits, a fi d’afavorir l’enfocament competencial i interdisciplinari del currículum. Els centres podran constituir àmbits o departaments de coordinació didàctica per nivells, cicles o etapes.
  • Article 60.- En tots els centres hi haurà comissions de coordinació de coordinació de normalització lingüistica i de coeducació que s'encarregaran de la coordinació de totes les accions relatives als seus àmbits respectius.
  • Article 61 i 62.- En els centres de secundària organitzats per àmbits i equips docents, es podran nomenar excepcionalment dos tutors. Els tutors i tutores dels cicles d’educació infantil, de primer cicle d’educació primària i primer cicle d’educació secundària obligatòria seran preferentment professors amb destinació definitiva en el centre. Entre les funcions de la tutoria s’inclou com a novetat efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials.