torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA AJUDES AL LLOGUER 2021

Aquestes ajudes estatals i autonòmiques tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent en règim de lloguer, a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als inquilins que consisteixen en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l'habitatge llogat.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

  • Telemàticament:

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per via telemàtica mitjançant l'accés al procediment telemàtic.

  • Presencialment:

També es poden presentar de manera presencial, en les oficines que tot seguit s’indiquen, amb CITA PRÈVIA.

Cita prèvia telemàtica

Cita prèvia telefònica:
900 780 000

Oficines:

— Direcció General d’Habitatge i Arquitectura: C/d’Alfons el Magnànim, 29, 07004, Palma.

— Conselleria de Mobilitat i Habitatge: C/ de la Palma, 4, 07003, Palma.

— Oficines de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI):

    • C/ de Manuel Azaña, 9, 07006, Palma
    • C/ del Carme, 1, baixos, 07701, Maó
    • C/ de les Canàries, 35, (edifici CETIS) torre 4, 1r pis, 07800, Eivissa
    • Av. Pla del Rei, 120, 07860, Formentera

— En qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 1 octubre.

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda comença el dia 1 d'octubre de 2021 i finalitza el 15 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Finalitzat aquest termini de presentació de sol·licituds, NO S'ADMETRÀ l'aportació de cap altre document, més enllà del termini que s'obrirà per presentar la resta dels justificants de les rendes mensuals.

Sobre la justificació i pagament de les rendes mensuals.

  • Els justificants del pagament de les rendes mensuals vençudes amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda s'han d’aportar en el moment de la sol·licitud de l'ajuda.
  • Tots els justificants de pagament de les rendes mensuals vençudes amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajuda s'han d’aportar en el període comprès entre les 08.00 h del 10 de desembre de 2021 i les 23.59 h del 14 de gener de 2022.

No s'admet la presentació de cap justificació de pagament abans del 10 de desembre de 2021 ni després del 14 de gener de 2022

 

ADVERTIMENT. Els annexos 2 i 3 han d'estar degudament signats, incloses les versions emplenables.