torna

Detall de la notícia

Imatge 4877287

Gairebé 2.000 estudiants de formació professional més que el curs passat comencen el curs a les Illes Balears

\ Un total de 205 docents més i gairebé 17.000 alumnes s’incorporen demà a les classes de formació professional (FP)

\ L’IES Politècnic ofereix els nous graus de Disseny i Moblament i d’Obres d’Interior

\ Creixen en més de 1.700 els alumnes matriculats en estudis d’FP amb relació al curs passat 

\ Aquest curs s’oferiran 3 cursos d’especialització, els «màsters d’FP», en 4 centres de les Balears

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, i, Víctor Arjona, cap de departament d’aquesta Direcció General; han presentat avui les principals novetats del curs pel que fa a l’FP amb motiu de l’inici, demà, divendres 24 d’octubre, de les activitats lectives d’aquests ensenyaments a les Illes Balears. 

Per al curs 2021-2022 s’ha realitzat un important increment de l’oferta, ja que s’implanten 15 cicles nous, 3 cursos d’especialització i s’ha diversificat i completat l’oferta amb 12 mòduls a distància, que permeten oferir aproximadament unes 1.260 places més de nova creació respecte a les que hi havia el curs passat.

Aquest increment és possible gràcies al Programa de Cooperació Territorial Extraordinari impulsat des del Ministeri d’Educació i Formació Professional. A través d’aquest Programa les Illes Balears poden invertir un total de 10.610.034,68 euros per crear noves places d’FP, acreditar competències professionals, i impulsar la formació del professorat, l’emprenedoria i la conversió d’aules en espais de tecnologia aplicada. Aquesta iniciativa s’ha integrat dins el Pla Integral de Formació Professional impulsat pel Govern de les Illes Balears.

Des de la Conselleria s’ha destacat que l’increment d’oferta s’ha focalitzat en els graus mitjans, ja que és on es rep un major nombre de sol·licituds. De fet, dels 15 cicles nous, 10 seran de grau mitjà (CFGM), 4 de grau superior (CFGS) i 1 d’FP bàsica.

A més, també creix de manera destacada el nombre de docents, ja que s’incorporen enguany a les aules d’FP 205 professors més. Aquesta xifra inclou els 88 docents que s’incorporen enguany als centres educatius per impartir els certificats de professionalitat. Cal destacar que a partir del curs 2021-2022 els centres educatius es coordinen per generalitzar una oferta formativa per a l’ocupació integrada als centres. Seran els mateixos centres (instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional i CEPA) els que impartiran aquesta formació amb el personal docent propi.

En aquest sentit, convé recordar que aquesta setmana s’ha presentat l’increment del 40 % l’oferta de certificats de professionalitat, amb una inversió de 4,6 M€ i la previsió d’arribar a 1.665 alumnes. Per fer-ho possible els centres educatius obriran a la tarda.

A hores d’ara hi ha ja unes 16.700 alumnes matriculats en l’FP presencial, els quals comencen avui el curs escolar a les Illes Balears. S’ha de tenir en compte que encara no ha acabat el període de matriculació de l’FP, tant per als alumnes dels cicles que es fan a distància, com per a aquells que no han aconseguit cap plaça en la primera fase del procés –als quals se’ls pot adjudicar una vacant que els interessi en la segona fase– i també per a aquells que presentin sol·licituds fora de termini a partir del 28 de setembre, sol·licitant cita prèvia. En aquest sentit, a dia d’avui tenint en compte l’evolució de la matrícula dels cursos anteriors i el nombre de sol·licituds pendents, se superan les del curs anterior.

Enguany es posarà en funcionament el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els cicles formatius de grau mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments d’FP de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023.

El Pla tindrà una durada de dos cursos escolars (2021-2022 i 2022-2023), i s’aplicarà a dos mòduls del primer curs del cicle i a dos mòduls del segon curs del cicle, els quals s’impartiran en una llengua estrangera (anglès, francès o alemany). La participació en aquest Pla Pilot, que és voluntària per als alumnes, els prepara per a proves conduents a titulacions oficials d’idiomes i facilita que participin en estades formatives a països de la Unió Europea.

El curs 2021-2022 el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres s’implantarà en 15 centres de Formació Professional en un total de 20 grups de diferents famílies professionals. Per illes, 10 centres són a Mallorca, 4 a Eivissa i 1, a Menorca.

Mesures COVID-19

El nou curs, a diferència del passat, començarà amb la presencialitat total de l’alumnat, gràcies sobretot a l’experiència adquirida durant l’anterior curs, en què els centres varen conviure amb la pandèmia i varen demostrar que les escoles són entorns segurs.

D’altra banda, s’han de valorar positivament tant l’alt percentatge del professorat vacunat (entorn al 90 %) com de l’alumnat de formació professional , ja que el 65 % de la població entre els 16 i els 39 anys, que és la franja d’edat en què es concentra la major part dels nostres alumnes, ha rebut la pauta completa.

A més, durant el primer trimestre del curs, s’aplicarà el programa de reforç «REACTIVA FP 20-21», que té per objectiu donar suport a l’alumnat de grau mitjà i de formació professional bàsica que durant el curs escolar 2020-2021 va patir les conseqüències de la pandèmia provocada per la COVID-19. Això s’ha traduït en la contractació de 28 professors que entre els mesos d’octubre i desembre se centraran a reforçar les competències no adquirides per part dels alumnes d’FP bàsica i de cicles formatius de grau mitjà. Aquest Pla està dotat amb 300.000 euros.

Nous cicles i noves implantacions

En total, el nou curs disposarà d’una oferta de 454 grups de primer curs, 23 més que el curs passat: 89 d’FP bàsica, 211 de grau mitjà i 140 de grau superior en totes les modalitats i règims. En total, el nou curs incorpora 15 cicles nous, dels quals 2 seran de nova implantació, 2 seran cursos d’especialització i 12 seran mòduls a distància. 

En el cas d’FP bàsica s’ha implantat el cicle d’Accés i Conservació d’Instal·lacions Esportives a l’IES Guillem Cifre de Colonya, a Mallorca.

Pel que fa als graus mitjans, s’ha implantat el cicle de Vídeo i Discjòquei i So a l’IES Isidor Macabich, a Eivissa, de la família professional d’Informàtica i Comunicacions. També a Eivissa s’ha implantat el cicle d’Informàtica i Comunicacions a l’IES Sa Colomina. A Mallorca són de nova implantació el cicle d’Estètica i Bellesa a l’IES Llucmajor i el de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar a l’IES Puig de sa Font. També a Mallorca s’han implantat el cicle de Farmàcia i Parafarmàcia a l’IES Marratxí i al CPFP ADEMA; el cicle d’Activitats Comercials, a l’IES Guillem Sagrera, i el cicle d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació, a l’IES Politècnic. A més, dins la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat s’implantaran enguany el cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència al CC La Salle i al CC La Purísima.

Quant al grau superior, a Mallorca s’implanta, relacionat amb sectors productius emergents, el cicle en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica a l’IES Llucmajor. També a Mallorca s’implantarà el cicle de Disseny i Moblament a l’IES Politècnic, i a l’IES Puig de Sa Font, el cicle de Direcció de Cuina. Finalment, a Menorca, a l’IES Joan Ramis i Ramis serà de nova oferta el cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

Estudis d’FP a distància

A banda de l’oferta presencial, el curs 2021-2022 s’impartiran 12 mòduls a distància de 2 cicles formatius de grau mitjà, que completen l’oferta formativa del curs passat. Del cicle d’Emergències Sanitàries s’oferiran els mòduls de Teleemergències, Formació i Orientació Laboral, i Empresa i Iniciativa Emprenedora. Del cicle d’Atenció a Persones en Situació de Dependència els mòduls que s’oferiran seran Destreses Socials, Formació i Orientació Laboral, i Empresa i Iniciativa Emprenedora.

FP dual

Cal tenir present que, del total dels cicles formatius, només alguns s’imparteixen en la modalitat d’FP dual. Concretament, en el present curs escolar s’imparteixen 15 cicles diferents, dels quals 7 són de grau mitjà i 8 de grau superior.

S’ha de destacar que en el curs 2020-2021, malgrat les dificultats imposades per la COVID-19, s’han formalitzat 120 contractes en modalitat dual, cosa que reflecteix el compromís per part de l’Administració educativa, les empreses i els alumnes envers aquesta modalitat formativa, el model d’implantació de la qual ha estat un mirall per al desenvolupament de la modalitat dual en la nova Llei de formació professional. El curs anterior (2019-2020) es varen formalitzar 107 contractes.

Els «màsters» de l’FP amplien las seva oferta a les Balears

Aquest curs s’ofereixen tres cursos d’especialització en quatre centres, que tenen com a objectiu complementar les competències de les persones titulades en formació professional de grau mitjà o superior segons el cas. Tenen una durada de 300 a 700 hores i completen la formació general dels cicles mitjançant una especialització concreta pensada per donar una resposta ràpida a les demandes del món industrial i empresarial.

D’aquesta manera, estarà disponible el curs d’especialització en Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació al CIFP Borja Moll i l’IES Sa Colomina i el curs d’Especialització en intel·ligència artificial i big data al CIFP Pau Casesnoves, on és de nova implantació. D’altra banda, es continuarà oferint el curs d’especialització en Forneria i brioxeria artesanals a l’IES Josep Sureda i Blanes

La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o dual, així com també la nova oferta a distància i modular, està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Els cicles formatius de grau mitjà i superior de la modalitat dual estan finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. 

Els cicles formatius de grau mitjà i superior de la modalitat presencial estan finançats pel Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020

Digitalització, innovació, i emprenedoria a l’FP

El Pla Estratègic de Formació Professional del Sistema Educatiu 2019-2022 del Ministeri d’Educació i Formació Professional preveu la incorporació de la digitalització, la innovació i l’emprenedoria en el sistema de formació professional mitjançant actuacions que seran supervisades pel nou Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB), que es posa en marxa aquest curs 2021-2022. El CFINFP-IB es focalitza en la recerca i en la investigació i, entre d’altres funcions, assumirà l’elaboració dels currículums, facilitarà la col·laboració amb les empreses, gestionarà la formació tècnica especialitzada per àmbits professionals per al professorat i coordinarà les aules d’emprenedoria i els espais de tecnologia aplicada.

En el curs 2021-2022 es preveu la creació de 14 aules d’emprenedoria noves, que, juntament amb les 9 creades el curs passat, sumaran un total 23 aules d’emprenedoria a disposició de l’alumnat d’FP.

Aquestes aules faciliten els instruments necessaris per a la constitució de microempreses amb la finalitat de promoure l’autoocupació com a alternativa al treball per compte d’altri. Els alumnes proposen una idea de negoci i troben els recursos necessaris per posar-la en marxa amb el suport d’un tutor assessor i les eines administratives necessàries. Els usuaris d’aquestes aules poden ser alumnes que estudien diferents cicles formatius, però també estaran obertes a antics alumnes al llarg dels 3 anys següents a la finalització dels seus estudis de cicles formatius.

El curs 2021-2022 es disposarà d’un total de 9 aules de tecnologia aplicada al sector productiu (ATECA), ja que se n’incorporen 5 de noves, que s’afegeixen a les 4 creades el curs passat. Aquests espais imiten entorns de treball, tot incorporant-hi recursos propis de cada sector productiu mitjançant simuladors i altres elements tecnològics. En aquestes aules l’alumnat de diferents famílies professionals pot realitzar tasques que l’aproximen a un entorn del lloc de treball i practicar l’ús de tecnologies innovadores, com puguin ser la realitat virtual, els simuladors sanitaris o la impressió i l’escaneig en 3D. Els centres que ja disposen d’aquestes aules són el CIFP Francesc de Borja Moll (Palma), el CIFP Pau Casesnoves (Inca), l’IES Algarb (Sant Jordi de ses Salines) i l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).

El curs que ve es preveu formar en digitalització aplicada als sectors productius 654 professors d’FP i es potenciarà la formació d’àmbit per al professorat d’FP. La participació de les empreses en aquesta formació és fonamental per acostar els aspectes tecnològics capdavanters al professorat encarregat d’impartir els ensenyaments corresponents a les titulacions de cada àmbit productiu. Es vol afavorir les estades a empreses i que la formació també es pugui fer dins i fora d’Espanya, sempre que la situació sanitària ho permeti, anant als indrets on la tecnologia o la prestació de serveis siguin més avançats en el sector de referència.

 

ANNEX

Oferta nova de cicles formatius per al curs 2021-2022 en règim presencial

 

ILLA

CICLE FORMATIU

FAMILIA PROFESSIONAL

CENTRE EDUCATIU

Eivissa

CFGM de Vídeo Discjòquei i So (IMS21)

Imatge i So

IES Isidor Macabich

CFGM d’Informàtica i Comunicacions

Informàtica i Comunicacions

IES Sa Colomina

Menorca

CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (IFC32)

Informàtica i Comunicacions

IES Joan Ramis i Ramis

Mallorca

FPB d’Accés i Conservació d’Instal·lacions Esportives (AFD11)

Activitats Físiques i Esportives

IES Guillem Cifre de Colonya

CFGM d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació (EOC22)

Edificació i Obra Civil

IES Politècnic

CFGS d’Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31)

Energia i Aigua

IES Llucmajor

CFGS de Disseny i Moblament (MAM31)

Fusta, Moble i Suro

IES Politècnic

CFGS de Direcció de Cuina (HOT34)

Hoteleria i Turisme

IES Puig de sa Font

CFGM d’Estètica i Bellesa (IMP21)

Imatge Personal

IES Llucmajor

CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (IMP22)

Imatge Personal

IES Puig de sa Font

CFGM d’Activitats Comercials (COM21)

Màrqueting i Publicitat

IES Guillem Sagrera

CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia (SAN22)

Sanitat

IES Marratxí

CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia (SAN22)

Sanitat

CC ADEMA

CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (SSC21)

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

CC La Salle

CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (SSC21)

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

CC La Purísima