torna

Detall de la notícia

Informació pública del Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc-Salobrar de Campos

D’acord amb el que disposa l’article 9.2 e de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), es comunica que s’ha publicat en el BOIB núm. 133, de dia 28 de setembre de 2021, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc-Salobrar de Campos.

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB, és a dir, fins el 28 d’octubre, inclòs. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

El projecte de decret està disponible per a la seva consulta a l’enllaç http://tem.caib.es i a les dependències de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient i Territori), situades al c/ Gremi Corredors, 10, 1r, Polígon de Son Rossinyol, Palma.

Els suggeriments o les aportacions s’han d’adreçar a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s’ha habilitat la possibilitat de presentar-les per mitjans telemàtics a través de la pàgina web de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es), apartat “Audiència i informació pública en l’elaboració de normativa” (http://tn.caib.es/R7pmXKjD307Y).

Els suggeriments o aportacions presentades a través d’aquest mitjà s’incorporaran a l’expedient administratiu sempre que incloguin la identificació de la persona o entitat que les presenta.

Igualment, es pot accedir a la documentació del projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc-Salobrar de Campos al Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears, que trobareu a l’enllaç: http://tn.caib.es/MyiOH8UKrF7E .

A continuació s’adjunta la documentació: