torna

Detall de la notícia

Imatge 4870548

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial (convocatòria 2021)

Actuacions subvencionables: Per poder acollir-se al programa, les actuacions han d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la situació de partida; a més, han de complir amb les condicions establertes en aquesta convocatòria i justificar l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. 

Són actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

Actuació 1: millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Actuació 2: implantació de sistemes de gestió energètica.

Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions o ajudes que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries:

a) Les empreses que tenguin algun dels següents CNAEs: 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39.

b) Les empreses de serveis energètics que actuen baix un contracte de serveis energètics amb algunes de les empreses de l'apartat a)

Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions o ajudes que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia 20 setembre de 2021 i finalitza el 31 de juny de 2023 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini màxim per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 24 mesos comptadors des de la data de notificació de la resolució de concessió.

Quantia de les ajudes: La quantia màxima de les ajudes per a cada una de les actuacions és la següent:

a)   Per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials, el 30 % de la inversió elegible del projecte, amb un límit d’inversió elegible/estalvi d’energia final a un any de 14.379 €/tep.

b)      Per a la implantació de sistemes de gestió energètica, el 30% amb un límit d’inversió elegible/estalvi d’energia final a un any de 14.501€/tep.

S'estableix un límit d'ajudes de 900.000 € per destinatari beneficiari.

 

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) durà a terme la coordinació i el seguiment d’aquest Programa.  Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya 2014-2020.

Així mateix, en cas de dubtes sobre la tramitació de subvencions podeu accedir a l’enllaç següent: (finestreta tramitació subvencions)