torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pels quals s'han de regir els bancs de terres en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el banc de terres de Mallorca

Consulta prèvia a la redacció del Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals de coordinació, organització i funcionament pels quals s’han de regir els bancs de terres en l’àmbit de les Illes Balears i es crea el banc de terres de Mallorca

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals de coordinació, organització i funcionament pels quals s’han de regir els bancs de terres en l’àmbit de les Illes Balears i es crea el banc de terres de Mallorca podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit al Servei de Desenvolupament Rural de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer de la Reina Constança, 4, 07006 de Palma, en el mateix termini.