torna

Detall de la notícia

Convocatòria d'ajuts per la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals i per a la reactivació de l'activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

Primer. Beneficiaris:

Son beneficiaris dels ajuts:

- Per als Programes I, II i IV: Poden ser beneficiàries de les ajudes pe les cooperatives, microcooperatives i societats laborals , legalment constituïdes, amb domicili fiscal i centre de treball on es realitza l’actuació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

- Per al Programa III: Les microcooperatives legalment constituïdes, amb domicili fiscal i centre de treball on es realitza l’actuació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Segon. Finalitat:

L’objecte d’aquesta convocatòria d’ajuts és la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals i la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19, d’acord amb els programes següents:

Programa I: Manteniment de llocs de feina

Va destinat a subvencionar aquelles cooperatives, microcooperatives i societats laborals que mantenguin els llocs de feina que tenien en la data de sol·licitud de l’ajut, i així, reactivar l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19. El llocs de feina s’han de mantenir un mínim de 6 mesos, a partir de la resolució de concessió de la subvenció d’ajuts.

El Programa II: Incorporació de sòcies treballadores o de treball.

S’adreça a la incorporació de persones en situació de demanda d’ocupació com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives, microcooperatives i societats laborals, i així, reactivar l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19.

Programa III: Creació de microcooperatives.

Fomenta la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa, per a la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19.

Programa IV: Inversions en noves tecnologies.

Finança inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals, per la adaptació a la nova normalitat i per a la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19.

Tercer. Import:

L’import de l’ajut serà el següent al funció al Programa:

Per a les despeses del Programa I:

A) Si la societat cooperativa, societat microcooperativa o societat laboral no té treballadors contractats, se subvenciona amb 2.000€.

B) Si la societat cooperativa, societat microcooperativa o societat laboral sol·licitant té contractats entre 1 i 3 treballadors, se subvenciona amb 2.500€.

C) Si la societat cooperativa, societat microcooperativa o societat laboral sol·licitant té contractats més de 3 treballadors, se subvenciona amb 3.000€.

Per a les despeses del Programa II:

A) 4.000 € per cada persona de gènere masculí incorporada com a soci que no pertanyi a cap dels col·lectius esmentats en els apartats següents.

B) 5.000 € per cada persona de gènere masculí jove fins a 30 anys incorporat com a soci.

C) 6.000 € per cada persona incorporada com a soci que pertanyi a algun dels col·lectius següents:

1. Persones de gènere femení.

2. Persones de gènere masculí de 45 o més anys.

3. Persones en situació d’atur de llarga durada. S’entén que es troba en situació d’atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

D) 8.000 € per cada persona en situació d’exclusió social que s’incorpori com a soci.

E) 10.000 € per cada persona amb discapacitat que s’incorpori com a soci.

F) Si la persona que s’incorpora com a soci és víctima de violència de gènere, les quanties indicades s’han d’incrementar en 500 €.

Per a les despeses del Programa III:

Es subvenciona el 100% dels costs totals suportats que s’enumeren en l’apartat 4.3 de la convocatòria, amb el límit per empresa de mil euros (1.000 €).

Per a les despeses del Programa IV:

La quantia de la subvenció és del 50% del cost subvencionable sense que en cap cas es puguin superar els límits següents:

A) Inversions per la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic (IVA exclòs) amb un màxim de 2.000€ d’ajut per cooperativa, microcooperativa o societats laborals.

B) Implantació de programari de gestió: se subvenciona el 50% de la despesa (IVA exclòs) amb un màxim de 1.000 € d’ajut per cooperativa, microcooperativa o societats laborals.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds s’han de presentar a partir del dia 1 de setembre de 2021 fins el dia 15 d'octubre del 2021.

2. El període subvencionable comprèn del dia 1 d’octubre de 2020 al dia 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.