torna

Detall de la notícia

Convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció per la reactivació de l'activitat econòmica afectada per la COVID-19

Primer. Beneficiaris:

Son beneficiaris dels ajuts:

Per al Programa I: Manteniment de llocs de treball de persones en situació d’exclusió social de les empreses d’inserció per la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

Les empreses d’inserció inscrites definitivament com a tals en el Registre d’Empreses d’Inserció de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular,que a més, tinguin el seu domicili fiscal i centre de treball on presten serveis les persones en situació d’exclusió social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per al Programa II: Manteniment de serveis d’intervenció i acompanyament de les empreses d’inserció per la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19 :

A) Les empreses d’inserció inscrites definitivament com a tals en el Registre d’Empreses d’Inserció de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, i a més comptin amb serveis d’intervenció i acompanyament propis i tinguin el seu domicili fiscal i centre de treball a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

B) Les empreses promotores de les empreses d’inserció inscrites definitivament com a tals en el Registre esmentat, i que proporcionin serveis d’intervenció i acompanyament a l’empresa d’inserció que han promogut mitjançant el contracte de serveis corresponent i tinguin el seu domicili fiscal i centre de treball a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon. Finalitat:

L’objecte d’aquesta resolució és aprovar la convocatòria d’ajuts destinats al foment de l’economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció per la reactivació de l’activitat econòmica balear afectada per la COVID-19

Tercer. Import:

L'import de l'ajut serà el següent:

Per a les despeses del Programa I: La quantia de les subvencions corresponent al lloc de treball ocupat per una persona en situació d’exclusió social que faci una jornada laboral completa i que estigui donada d’alta en la Seguretat Social, és del 40 % del salari brut, exclosa la Seguretat Social.

Per a les despeses del Programa II: La quantia de les subvencions corresponent als llocs de treball ocupats pels tècnics de producció i pels tècnics d’acompanyament és del 30% del salari brut, exclosa la Seguretat Social, amb un màxim de 7.000 € per cada tècnic de producció i de 9.000 € per cada tècnic d’acompanyament.

En el cas de contractes de treball a temps parcial, la subvenció s’ha de reduir de manera proporcional.

L’import de les subvencions concedides no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions, ajuts o bonificacions d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat beneficiària.

Quart. Terminis

1. El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn: els salaris bruts dels treballadors en situació d’exclusió social, així com dels tècnics de producció i d’acompanyament de les empreses d’inserció, generats de dia 1 d’octubre de 2020 fins el dia 30 de setembre de 2021.

2. El termini per presentar les sol·licituds és des del dia següent a la publicació en el Bolletí Oficial de les Illes Balears fins dia 8 d’octubre de 2021, les persones interessades han de presentar sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració, signada electrònicament.