torna

Detall de la notícia

Imatge 4816373

Aprovat el reglament del Consell Balear del Clima

\ Es crea així el darrer òrgan de governança de la llei de canvi climàtic

\ Aquest òrgan promourà l'intercanvi d'informació sobre el canvi climàtic

El Consell de Govern ha aprovat el Reglament que regula el règim de funcionament i la composició del Consell Balear del Clima, un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i que té com a finalitats primordials assessorar les administracions públiques sobre polítiques climàtiques i de transició energètica, proposar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com afavorir la participació dels sectors socials i econòmics de les Illes Balears.

La composició del Consell Balear del Clima està format per la presidència que l’ostentarà el Vicepresident del Govern Juan Pedro Yllanes com a Conseller competent en matèria de canvi climàtic, la vicepresidència que l’ostentarà el Director General d’Energia i Canvi Climàtic, un tècnic o tècnica de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic que actua com a secretari amb veu sense vot, i diversos vocals d’altres conselleries del govern, membres dels Consells Insulars, de la FELIB i altres agents econòmics i socials per tal de donar la màxima pluralitat possible.

El Consell Balear del Clima té com a funcions emetre un informe preceptiu sobre els projectes de pla de transició energètica i canvi climàtic i de pla director sectorial energètic de les Illes Balears, així com sobre les seves modificacions; emetre un informe sobre els avantprojectes de disposicions legals o reglamentàries de la comunitat autònoma, en les matèries objecte de la Llei 10/2019, quan ho sol·liciti el conseller competent en matèria de canvi climàtic.

A més, té la funció d'elaborar propostes sobre planificació climàtica i sobre els marcs estratègics d'adaptació al canvi climàtic, quan ho sol·liciti el conseller competent en matèria de canvi climàtic i emetre un informe sobre els instruments de planificació territorial i urbanística i sobre els plans d'acció d'energia sostenible i clima, quan ho sol·licitin les administracions territorials de les Illes Balears. Així mateix, és funció del Consell Balear del clima avaluar el desenvolupament i la implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic i, si escau, proposar canvis en la normativa vigent en aquesta matèria a més de promoure l'intercanvi d'informació sobre el canvi climàtic entre els diferents sectors socials i econòmics.

La creació del Consell Balear del Clima finalitza la creació dels espais de governança de la llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica, entre els quals ja s’han creat el Comitè d’Experts, la Comissió de Construcció sostenible i la Comissió Interdepartamental de canvi climàtic. La primera reunió del Consell Balear del Clima està prevista per al proper mes d’octubre.