torna

Detall de la notícia

Procediment per a la presentació, tramitació i resolució de sol·licituds formulades pels arrendadors i propietaris dels habitatges afectats per la suspensió extraordinària que preveuen els articles 1 i 1 bis del RDL 11/2020

Normativa aplicable

- Articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

- Disposicions addicionals segona i tercera del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre.

- Reial decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s'aproven les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, per atendre les compensacions que siguin procedents, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

- Reial decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual s’adopten mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

- Resolucions que desenvolupen el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

 Qui té dret a sol·licitar compensació:

-  Arrendadors afectats per la suspensió extraordinària prevista en l'article 1 del RDL 11/2020, en els quals concorrin les circumstàncies que es detallen en el resum.

-  Propietaris (no arrendadors) dels habitatges afectats per les mesures adoptades conforme a l'article 1 bis del RDL 11/2020, en els quals concorrin les circumstàncies que es detallen en el resum.

Quantia, requisits, documentació i altres dades:

-  El període que es compensa, la quantia, el càlcul, la forma de la sol·licitud, la documentació a presentar i altres dades d’interès es detallen en el  resum.

 - S’adjunten els models següents de sol·licitud de compensació, que inclouen el contingut exigit per la normativa aplicable:

  •   Annex 1: model de sol·licitud de la compensació corresponent als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària que regula l’article 1 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
  •   Annex 2: model de sol·licitud de la compensació corresponent als propietaris afectats per la suspensió extraordinària que regula l’article 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Lloc de presentació sol·licituds:

- Per mitjans electrònics, a través del Registre Electrònic General del Govern de les Illes Balears https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, si el sol·licitant està obligat a relacionar-se per aquests mitjans amb les administracions públiques (article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 - Per mitjans electrònics, a través del Registre Electrònic General del Govern de les Illes Balears https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, o bé de manera presencial (a la vostra elecció), si el sol·licitant és una persona física no inclosa en els supòsits de l’apartat anterior. Si es fa presencialment, se pot presentar la sol·licitud en els llocs següents:

  • Les oficines de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.
  • La seu de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.
  • En qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds de les compensacions finalitza el 31 de març de 2022.