torna

Detall de la notícia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN SUBVENCIONA LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ D'EIVISSA I FORMENTERA AMB 71.500 €

L’import de la subvenció dotarà la cambra dels recursos necessaris per complir les seves funcions
L’ajuda està destinada a cobrir les despeses derivades del funcionament de la institució


El Consell de Govern ha autoritzat el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per exercir la competència corresponent a la concessió d’una subvenció directa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Eivissa i Formentera per a les despeses derivades del seu funcionament i per dotar-la dels recursos necessaris per complir les seves funcions públiques i administratives, amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2021, per un import total de 71.500,00 €.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació són corporacions de dret públic que duen a terme funcions de caràcter consultiu i de col·laboració amb les administracions públiques en tot allò que tengui relació amb la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. Concretament, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Eivissa i Formentera té com a finalitat la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals de les empreses d’Eivissa i Formentera i la prestació de serveis a aquestes empreses i als futurs empresaris, en pro dels seus interessos en comerç interior i exterior, en formació i assessorament empresarial i en creació d’empreses, entre d’altres.

Així mateix, els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2021, aprovats per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, preveuen, entre altres ajuts, una subvenció nominativa a favor de la Cambra d’Eivissa i Formentera, per un import de 71.500,00 €. Aquesta subvenció estava prevista per dur a terme les accions de foment de la promoció exterior per a la internacionalització de les empreses d’Eivissa i Formentera, el foment del consum i la difusió dels productes fabricats a les Illes Balears, i el foment de l’autoocupació i de l’economia social i circular. Però a causa de la difícil situació econòmica que afecta la Cambra, ara es considera més necessari que aquesta partida econòmica vagi destinada a cobrir despeses de funcionament, d’estructura i de personal de la Cambra d’Eivissa i Formentera, perquè pugui continuar al servei del teixit empresarial, i més en aquesta situació complexa i delicada marcada per la COVID-19. La cambra manté entre els seus plans d’execució immediats programes orientats a l’emprenedoria, a la digitalització de les empreses, etc., que difícilment podran finalitzar amb èxit si no es disposa de finançament.

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç, veu necessari unir esforços dels distints òrgans de dret públic i donar suport a la Cambra d’Eivissa i Formentera, perquè pugui continuar oferint aquests serveis que li pertoquen, atesa la situació que viu i atès que resulta materialment impossible complir els fins i les funcions que preveu la Llei de cambres.