torna

Detall de la notícia

Imatge 4794950

Autorització centres de règim especial: ensenyaments esportius

Normativa d'ensenyaments esportius de Règim Especial:

1.- Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyamentsesportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinadesformacions esportives

2.- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 31 de desembre de 2013, per laqual es regula el procediment per a l’autorització administrativa de centres privats per poder impartirels ensenyaments esportius de règim especial a les Illes Balears

Actualització: Setembre de 2021