torna

Detall de la notícia

Imatge 4772851

Adjudicació de destinacions provisionals de funcionaris de carrera i interins (curs 2021-2022) - Llistes DEFINITIVES

Novetat 01/07/2021: 

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari:

    a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

    a.2. Els professors desplaçats per manca d'horari.

    a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

    a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques

c) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2021-2022.

d) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana però que hagin acreditat estar en possessió de la corresponent titulació, diploma o certificació dels contemplats en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, excepte aquelles que s'inclouen en l'annex 6 d'aquesta ordre.


Termini per presentar les sol·licituds

1. Per a les persones esmentades en l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 6 de juliol a les 00.01 hores fins al 7 de juliol a les 23.59 hores.

2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.

3 Per a les persones esmentades en els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d'agost a les 11.59 hores.