torna

Detall de la notícia

Imatge 4757698

Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020

\ El termini per lliurar les sol·licituds comença avui i romandrà obert fins al 15 de juliol  

En el BOIB número 83, de 24 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 17 de juny 2021 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020.  

Objecte

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió de tres ajudes d’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020.

Persones beneficiàries

1. Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que hagin finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant els cursos 2018- 2019 o 2019-2020.

2. En el marc d’aquesta convocatòria no es pot atorgar més d’una ajuda per sol·licitant.

Requisits generals i exclusions

1. Per poder obtenir una de les ajudes d’aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d’acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d’estada.

b) Tenir el domicili a les Illes Balears. A aquest efecte, s’entén que tenen el domicili a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Haver finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors en algun centre espanyol durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020. Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén que un estudiant ha finalitzat els estudis si ha superat tots els crèdits que componen el pla d’estudis i ha abonat, si escau, les taxes corresponents per a l’expedició del títol.

2. Per poder obtenir l’ajuda, els sol·licitants han d’acreditar una nota mitjana igual o superior a 9,00 punts, expressada en una escala de l’1 al 10 amb dos decimals.

3. Resten excloses d’aquesta convocatòria:

a) Les persones que hagin cursat ensenyaments universitaris de grau.

b) Les persones que hagin cursat estudis corresponents a títols propis de les universitats.

c) Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors a partir d’adaptacions de títols corresponents a ordenacions anteriors (LOGSE).

d) Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors pel reconeixement de crèdits mitjançant l’acreditació d’assignatures superades en altres plans d’ensenyaments artístics oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d’ensenyaments artístics conduents a l’obtenció d’altres títols, o per l’experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS.

e) Les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, que prohibeixen ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Llei.

Sol·licitud

1. Els sol·licitants d’aquestes ajudes han de presentar l’imprès de sol·licitud que figura en l’annex 2 emplenat i signat adequadament. En la sol·licitud s’hi han de fer constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, o hi ha de figurar una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap. El sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

2. El model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Els altres impresos també estan a disposició dels interessats en aquesta pàgina web.

3. Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació requerida en el punt vuitè d’aquest annex, al Registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’adreçar al conseller d’Educació i Formació Professional i s’ha d’enviar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

4. Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En el cas que l’oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s’entén com a data vàlida de presentació la d’entrada al Registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

5. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 25 de juny i finalitza el dia 15 de juliol de 2021.

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

1. Per tramitar la sol·licitud, s’ha de presentar la documentació següent:

a) L’imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant (annex 2).

b) En el cas d’alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d’identitat d’estranger (NIE).

c) En el cas d’alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.

d) En el cas que no s’autoritzi l’Administració a comprovar les dades d’empadronament, un certificat d’empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.

e) Un certificat acadèmic complet —original o fotocòpia compulsada— en què constin totes les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l’expedient acadèmic i la taxa d’eficiència definida en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. La nota mitjana s’ha de calcular d’acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 259, de 27 d’octubre).

f) Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries del compte del qual l’alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant (annex 3).

g) Qualsevol altre document que l’Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l’efectivitat de les condicions de concessió de l’ajuda.

2. Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquest procediment en els documents adjunts. 

NOVETATS

07/12/2021 - Publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de novembre de 2021 per la qual es concedeixen ajudes per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020.

18/10/2021 - Proposta de resolució per la qual es concedeixen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que han finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2018-2019 o 2019-2020.

10/09/2021 - Publicació de l'informe referent a la documentació de les sol·licituds presentades a la convocatòria.