torna

Detall de la notícia

Imatge 4759075

Convocatòria pública de subvencions per a la realització de plans d'acció per a l'aplicació de la metodologia 50/50 en col·legis públics d'educació primària i infantil d'Eivissa adreçada a l'Administració local

Actuacions i despeses subvencionables

 1. L’actuació subvencionable és la contractació amb l’objecte d’elaborar un pla d’acció per a l’aplicació de la metodologia 50/50 en col·legis públics d’educació primària i infantil d’Eivissa d’acord amb la metodologia EURONET 50/50, i sempre que arran de l’aplicació d’aquest pla d’acció s’acrediti que s’han duit a terme les mesures d’estalvi de cost zero.

 2. L’aplicació del pla d’acció ha d’aconseguir un estalvi acumulat d’energia final durant els primers cinc anys d’un mínim d’un 10 % respecte a la situació de partida.

3. L’abonament al centre escolar del 50 % de l’estalvi aconseguit com a conseqüència de l’aplicació del pla d’acció de la metodologia 50/50 s’ha de mantenir com a mínim durant cinc anys des de l’aplicació del pla.

4. Únicament són subvencionables les actuacions iniciades a partir de l’1 de juny de 2021, i en les quals la data màxima de signatura del contracte per a la realització del pla d’acció per a l’aplicació de la metodologia 50/50 és el 24 de setembre de 2021.

5. L’IVA es considera subvencionable.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les administracions locals de l’illa d’Eivissa que siguin responsables del manteniment dels col·legis públics d’educació primària i infantil d’Eivissa.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 28 de juny de 2021 i finalitza el 30 de juliol de 2021, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Termini per a la justificació de l'actuació

En primer terme, la documentació que s’ha de presentar, abans de l’1 d’octubre de 2021, per al pagament anticipat de la subvenció presentant la documentació que estableix la convocatòria.

En segon terme, abans de l’1 de juliol de 2022, s’ha de justificar de manera suficient la realització de l’activitat subvencionada i s’ha d’acreditar el compliment de la finalitat per a la qual s’ha atorgat la subvenció presentant la documentació que estableix la convocatòria.