torna

Detall de la notícia

Imatge 4753993

Consell de Govern: Autoritzats més d'1'5milions d'euros per becar els 250 auxiliats de conversa per al curs 2021-2022

\ Arribaran a un total de 320 centres, repartits en 228 centres a Mallorca, 40 a Menorca, 48 a Eivissa i 4 a Formentera  
\ Amb els 20 auxiliars del Ministeri s’arriba a un total de 270 per cobrir les necessitats dels centres educatius el proper curs


El Consell de Govern ha autoritzat avui la Conselleria d’Educació i Formació Professional  la inversió d’1.520.000 euros corresponents a l’assignació dels 250 auxiliars de conversa prevists per al curs escolar 2021-2022. Aquest import cobreix els ajuts i l’assegurança de cobertura sanitària i de repatriació dels auxiliars de conversa.

En total, són 270 els auxiliars que participen en el Programa, ja que el Ministeri d’Educació i Formació Professional n’aporta 20 més.

La continuació del Programa respon a la bona acceptació d’aquest recurs lingüístic pels centres educatius. La seva finalitat és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera proveint d’auxiliars de conversa els centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests col·laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera i estaran repartits entre els centres públics i els concertats d’infantil, primària i secundària, però també en escoles oficials d’idiomes (EOI), centres integrats de formació professional (CIFP), escoles d’art (EA) i centres d’educació de persones adultes (CEPA).

La majoria dels auxiliars que s’incorporen són d’anglès, concretament, en el pròxim curs seran 221, i la dotació es completarà amb 33 d’alemany i 16 de francès. En la convocatòria per al curs 2021-2022 la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha pogut assignar auxiliars de conversa d’alemany i de francès a tots els centres que ho han sol·licitat. Pel que fa als auxiliars de conversa d’anglès, s’han cobert un 82 % de les peticions.

En el Programa participen 320 centres educatius de les Illes Balears
El 10 de juny de 2021 es va publicar al lloc web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa la resolució definitiva per la qual s’assignen els auxiliars de conversa al centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

Un total de 320 centres, repartits en 228 centres a Mallorca, 40 a Menorca, 48 a Eivissa i 4 Formentera, disposaran d’auxiliar de conversa d’anglès, alemany o francès per al curs que ve. Així, 221 auxiliars de conversa d’anglès arribaran a 232 centres educatius, ja que hi ha 210 centres que el tenen a jornada completa i 22 centres que el compartiran; 33 auxiliars de conversa d’alemany arribaran a 59 centres, dels quals 52 el compartiran i 7 el tindran a jornada completa, i 16 auxiliars de conversa de francès arribaran a 29 centres educatius, dels quals 26 centres el compartiran i 3 centres els tindran a jornada completa.

El Ministeri ha destacat la tasca de suport realitzada per l’equip de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa als auxiliars de conversa que arriben a les Illes Balears, per als quals s’elaboren guies i documents i s’organitzen jornades d’acollida per facilitar-ne la integració en els centres educatius de les Illes Balears. En aquest sentit, el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals ha rebut consultes d’altres comunitats autònomes per aplicar un sistema semblant d’acollida als auxiliars de conversa. 

A més, encara que la selecció i l’assignació dels auxiliars de conversa és competència del Ministeri, a conseqüència de no disposar de suficients persones interessades per cobrir la demanda de totes les comunitats autònomes, cal recordar que, des de fa tres anys, la Conselleria d’Educació i Formació Professional disposa d’una borsa pròpia d’auxiliars de conversa per completar la dotació quan s’acaba la borsa del Ministeri. Aquesta borsa segueix els mateixos criteris i es du a terme mitjançant convocatòria pública.

Programa d’auxiliars de conversa
La Conselleria participa des de fa anys en el Programa d’Auxiliars de Conversa dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, amb l’objectiu de potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera proveint els centres educatius amb auxiliars de conversa nadius.

El Ministeri, a través d’una convocatòria d’àmbit estatal, selecciona els becaris i estableix acords bilaterals amb els diferents països. En aquest sentit, per al curs 2021-2022 el Ministeri d’Educació i Formació Professional finançarà 20 d’aquests auxiliars (10 d’anglès, 5 de francès i 5 d’alemany). La resta seran gestionats i finançats directament per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Els auxiliars de conversa reben de l’Administració un ajut mensual de 700 euros en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa; fan 12 hores setmanals d’activitats lingüístiques als centres educatius, i el seu objectiu és promoure la pràctica oral de la llengua estrangera i el coneixement d'aspectes socioculturals del seu país.