torna

Detall de la notícia

Imatge 4751018

Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries

Actuacions subvencionables: 

— Actuació 1: millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu.

Les actuacions subvencionables poden ser, amb caràcter orientatiu i no limitatiu:

a)      La substitució de grups de bombament per altres més eficients energèticament.

b)     La implantació de variadors de freqüència i arrencadors estàtics, o la substitució per equips més eficients energèticament en bombaments.

c)      La implantació o modernització de sistemes de regulació, control i modernització de la xarxa de rec que contribueixin de forma directe a l’estalvi d’energia.

d)     La instal·lació o substitució de bateries de condensadors per a millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques de les estacions de bombament.

— Actuació 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en explotacions agropecuàries.

Les actuacions subvencionables poden ser, amb caràcter orientatiu i no limitatiu:

a)      Actuacions sobre l’envoltant tèrmica que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració dels edificis agropecuaris (façanes, cobertes, finestres) incloent solucions bioclimàtiques.

b)     Actuacions en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, com poden ser les destinades als processos de pasteurització i conservació de productes peribles, a la climatització de naus de bestiar i hivernacles, refrigeració en processos de fermentació del vi, etc.

c)      Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació, distribució, regulació i control i elements terminals de les instal·lacions tèrmiques, incloent l’aprofitament de calors residuals i noves xarxes de calor.

d)     Substitució d’energia convencional en instal·lacions tèrmiques per energies renovables tèrmiques (energia solar tèrmica, biomassa, energia geotèrmica, energia ambient [aerotèrmia o hidrotèrmia], bombes de calor o una combinació d’elles). No es considerarà elegible la substitució d’un generador tèrmic per un altre que utilitzi combustible d’origen fòssil.

e)      Reforma o substitució d’instal·lacions d’il·luminació interior i enllumenat exterior.

f)       Renovació de motors per a accionaments mecànics i altres serveis propis d’aquestes activitats.

Requisits generals:

Aconseguir i justificar una reducció del consum d’energia final d’un 10 % respecte a la situació de partida. L’estalvi d’energia final s’ha de justificar mitjançant un dels mètodes de càlcul de l’annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012. Per al càlcul de l’estalvi final i elegibilitat de les actuacions és d’aplicació la Recomanació (UE) 2019/1658 de la Comissió de 25 de setembre de 2019, relativa a la transposició de les obligacions d’estalvi d’energia en virtut de la Directiva d’eficiència energètica.

Les actuacions objecte de l’ajut han de complir amb la normativa vigent que li sigui d’aplicació, així com contar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que siguin preceptives.

Les inversions objecte de la sol·licitud s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears i s’han de fer dins el període que va des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de dotze mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de la concessió. Computa com a data de sol·licitud la data d’entrada que figura en el Registre del tràmit telemàtic específic per a subvencions habilitat per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

Beneficaris: Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes:

a)      Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública legalment constituïdes, titulars d’una explotació agropecuària i que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

b)     Les comunitats de regants i altres organitzacions, la finalitat de les quals consisteixi en la gestió comú d’aigua per al reg agrícola o la gestió comú d’altres combustibles i fonts d’energia per a finalitat agropecuària que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

c)      Els titulars d’explotacions agrícoles de regadiu que utilitzin xarxes de reg per al funcionament del qual sigui necessari actualment el consum d’energia elèctrica que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

d)     Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l’autoritat competent que desenvolupi la seva activitat a les Illes Balears.

e)      Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la definició de la Directiva 2018//2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, respectivament, així com de l’article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. Dins de les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, almenys un dels socis ha de ser titular o beneficiari de l’explotació agrària.

f)       Les empreses de serveis energètics (ESE), o proveïdors de serveis energètics definits en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia, pel que fa a l’acreditació de proveïdors de serveis. Per poder ser-ne beneficiàries, aquestes empreses han d’actuar de conformitat amb el contracte que tenguin establert amb aquesta finalitat amb la propietat i han de dur a terme les inversions incloses en alguna de les actuacions subvencionables recollides en aquesta convocatòria, així com acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada a les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 15 de juny de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 12 mesos des de la concessió de la subvenció.

Quantia de les ajudes: La quantia de les ajudes és el 30 % del cost elegible. La subvenció màxima per beneficiari no pot ser superior a 30.000 euros