torna

Detall de la notícia

TRÀMIT 3: JUSTIFICACIÓ Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19

Presentació de la documentació justificativa, fins dia 1 de novembre de 2021, NOMÉS PELS BENEFICIARIS DE LES CONCESSIONS PUBLICADES ALS BOIB NÚM. 107, 111 I 120 (d'acord amb el BOIB 134, de dia 30 de setembre de 2021), per la subvenció " Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 "

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

 La documentació justificativa s’ha de presentar mitjançant el TRÀMIT 3  (tràmit tancat)

El beneficiari disposa fins a dia 1 de novembre de 2021 per presentar la documentació justificativa que inclou: 

- Justificació d’ajudes concedides INFERIORS A TRES MIL EUROS:

-Una declaració responsable de la persona o entitat beneficiària, d’acord amb el model publicat en aquesta web com ANNEX I, en el qual es declara d’haver realitzat una inversió en sistemes de ventilació i purificació d’aire i en un mesurador de CO2 , de XXXX€..

- En cas de que la inversió realitzada sigui inferior a l'import de l'ajuda concedida, juntament amb aquesta declaració responsable haurà de presentar un justificant de reintegrament per la diferència mitjançant el model 046 que acrediti seu el pagament.

- Justificació d’ajudes concedides de TRES MIL EUROS O SUPERIORS:

-Compte justificatiu publicat en aquesta web com ANNEX II emplenat.

-Factura, on han de constar les dades següents: Núm. de factura, data, concepte, import elegible, taxes, import total, emissor i destinatari de la factura.

-Document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de tal manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i el número de factura abonada, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura respectivament.

- En cas de que la inversió realitzada sigui inferior a l'import de l'ajuda concedida, juntament amb aquesta declaració responsable haurà de presentar un justificant del reintegrament per la diferència mitjançant el model 046 que acrediti seu el pagament

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

- Declaració Responsable (ANNEX I)

- Document explicatiu cas devolució excedent

- Compte justificatiu (ANNEX II)