torna

Detall de la notícia

Imatge 4711613

Desistiment d'inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat d'activitats formatives lliurades per al tràmit d'interins 2021-2022

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 67, de 22 de maig de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 19 de maig de 2021 per la qual es tindran per desistides de la seva petició d’inscripció al Registre General de Formació Permanent del Professorat activitats formatives lliurades per al tràmit d’interinatge 2021-2022.  

En aquest sentit, les persones que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en relació amb les activitats formatives que s’hi indiquen, desisteixen de la seva petició per inscriure aquestes activitats de formació al Registre General de Formació del Professorat presentades arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022.