torna

Detall de la notícia

Imatge 4619801

El ministre Ábalos i el conseller Marí signen el conveni que possibilita la posada en marxa dels 532 HPO a Can Escandell amb 11,7 milions d'inversió

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha viatjat fins a Eivissa per presidir la signatura amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, del conveni que permetrà desenvolupar un Pla Especial d'Habitatge Públic a Can Escandell, que possibilitarà posar en marxa el procés per a la construcció de 532 habitatges de protecció pública.

José Luis Àbalos ha explicat que el conveni compta amb una inversió estimada d’ 11,74 milions d’euros i ha destacat que Can Escandell comença a ser una realitat gràcies a la col·laboració entre les administracions. L’actuació de Can Escandell suposarà la construcció de 532 habitatges, dels quals 367 estaran inclosos en el Pla d’Habitatges per al lloguer assequible impulsat pel Ministeri.

Durant l’acte de signatura del conveni, s’ha indicat que el SEPES (Entitat Estatal Pública del Sòl) ja ha adjudicat el projecte d’urbanització i ha redactat l’esborrany del Pla Especial d’Habitatge Públic, documents que seran lliurats en breu al Govern de les Illes Balears. De forma paral·lela, amb la signatura avui del Conveni, des de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge es començarà a treballar en la constitució de la comissió per dur endavant el Pla Especial d’Habitatge Públic.

La redacció del Pla Especial d’Habitatge Públic és una eina normativa nova que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge va introduir en el Decret llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, i que permet el desenvolupament de determinats sòls que estaven bloquejats per temes urbanístics, com és el cas de Can Escandell, i així possibilitar la construcció d'habitatge públic.

Per la seva l conseller Josep Marí ha destacat que avui és un dia molt important per a l'illa d'Eivissa perquè la signatura d'aquest conveni representa una passa important per poder donar sortida al projecte de construcció de 532 HPO, la promoció més gran d'habitatge públic de les Illes Balears.

L’article 9 del Decret llei 3/2020 estableix la possibilitat de dur a terme actuacions de transformació urbanística i edificatòries que requereixen l'aprovació d'instruments d'ordenació o l'alteració del planejament vigent, que es poden executar amb l’aprovació prèvia d’un pla o projecte dels que preveu el Decret llei (article 12) sense necessitat d'adaptació prèvia del planejament urbanístic general municipal.

Únicament cal aprovar prèviament aquest Pla Especial de desenvolupament d'habitatges de titularitat pública per habilitar l'administració actuant per iniciar l'execució d'obres de transformació urbanística, d'actuacions edificatòries i d'ús del sòl i edificacions, amb l'atorgament previ de la llicència municipal corresponent. El planejament urbanístic si resulta afectat per les determinacions del pla s'hi ha d'adaptar en els terminis que aquest estableixi, sens perjudici de l'entrada en vigor immediata del Pla i salvant les disposicions transitòries que inclogui.

El Pla Especial de desenvolupament d'habitatges de titularitat pública es aprovat directament  pel Consell de Govern amb els tràmits ambientals previs que pertoquin.

Protocol per a la promoció d’habitatges a Eivissa

Posteriorment, juntament amb el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí i el batle d’Eivissa, Rafael Ruiz, el ministre José Luis Àbalos ha signat un protocol de col·laboració per fomentar la promoció d’habitatges en règim de lloguer social a sòls públic (de titularitat municipal o organismes depenents) a la ciutat d’Eivissa, en el marc del Pla estatal per al lloguer assequible. Al protocol signat avui s’inclou la implicació del Ministeri, aportant finançament, en la promoció de 131 habitatges a Eivissa.