torna

Detall de la notícia

Imatge 4618066

Els processos d'escolarització per al curs 2021-2022 es faran preferentment de manera telemàtica

\ El 3 de maig s’inicia el procés d’admissió per als infants que fan tres anys el 2021 i per a primària, ESO i educació especial

\ El 14 de juny comença el procés d’escolarització per a l’alumnat de batxillerat

\ Hi ha tres nous criteris prioritaris per l’entrada en vigor de la LOMLOE

\ El sistema de lletra de desempat es modifica i es farà servir un sistema informàtic per dur a terme el sorteig públic

 

El procés d’escolarització del curs 2021-2022 s’ha iniciat amb la publicació en el BOIB el 20 de març de la resolució que el regula.

Es manté, de manera preferent, el procediment telemàtic per a la tramitació de les sol·licituds, atesa la situació epidemiològica. Només en casos excepcionals es podran tramitar de manera presencial.

Tota la informació es pot consultar en el lloc web del Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions.

 

Calendari d’escolarització

L’escolarització consta de dos processos, el d’adscripció i el d’admissió. El procés d’adscripció és per a alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis d’altres centres, adscrits al seu d’origen.

El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgen un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d’educació infantil, infants nascuts l’any 2018) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers, a més de nouvinguts).

Procés d’adscripció EP/ESO/batxillerat/EEspecial:

 • Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de març.
 • Publicació de les llistes provisionals: 27 d’abril.
 • Reclamacions: del 28 d’abril al 30 d’abril.
 • Llistes definitives: 5 de maig.
 • Matriculació a EP i EE: del 24 al 30 de juny.
 • Matriculació a ESO: del 24 de juny al 2 de juliol.
 • Matriculació a batxillerat: del 13 al 15 de juliol.

El procés d’admissió al 1r cicle d’educació infantil a centres públics i de la xarxa complementària (0-3) ja s’ha iniciat:

 • Presentació de sol·licituds: del 15 de març al 31 de març.
 • Publicació de les llistes provisionals: 14 de maig.
 • Reclamacions: del 17 al 19 de maig.
 • Llistes definitives: 31 de maig.
 • Matriculació al 1r cicle d’EI: de l’1 al 16 de juny.

Es pot consultar més informació sobre l’escolarització en el 1r cicle d’educació infantil en el lloc web de l’IEPI.

Procés d’admissió al 2n cicle d’EI (3-6) / EP / ESO / EEspecial:

 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 14 de maig.
 • Publicació de les llistes provisionals: 1 de juny.
 • Reclamacions: del 2 al 4 de juny.
 • Llistes definitives: 17 de juny.
 • Matriculació al 2n cicle d’EI: del 21 al 28 de juny.
 • Matriculació a EP i EE: del 24 al 30 de juny.
 • Matriculació a ESO: del 24 de juny al 2 de juliol.

Procés d’admissió al batxillerat:

 • Presentació de sol·licituds: del 14 de juny al 18 de juny.
 • Publicació de les llistes provisionals: 2 de juliol.
 • Reclamacions: del 5 al 7 de juliol.
 • Llistes definitives: 12 de juliol.
 • Matriculació: del 13 al 15 de juliol (per als alumnes que hagin promocionat al juny o estiguin pendents d’homologació).
 • Matriculació: 9 i 10 de setembre (per als alumnes que promocionin al setembre, les definitives es publicaran dia 8).

 

Novetats en el barem

El procés d’escolarització del curs 2021-2021 preveu tres nous criteris prioritaris per adaptar-se als criteris d’admissió redactats en la llei estatal LOMLOE, que són: alumnat nascut de part múltiple, família monoparental i condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Els dos primers eren complementaris en la normativa autonòmica i ara passen a ser prioritaris i s’hi afegeix la condició de víctima de terrorisme com a criteri prioritari. Això suposa canvis en l’ordre de desempat, per la qual cosa han avançat a altres criteris que anteriorment els precedien. Concretament, aquests criteris passen a tenir la següent puntuació:

 • Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.
 • Família monoparental: 1 punt.
 • Condició de víctima de violència masclista o de terrorisme: 3 punts.

Per altra banda, dins els criteris complementaris, i a conseqüència de l’aprovació de la LOMLOE, els criteris de centre han quedat reduïts a dos. No es pot atorgar més de 0,5 punts a una sola circumstància, tot i que es pot triar entre cap, un o dos criteris:

 • Alumnes amb necessitats educatives especials de tipus motriu, sensorial i auditiva que optin a ocupar una plaça en algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
 • Alumnes escolaritzats a escoletes de la Conselleria d’Educació i Formació Professional o en una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI) (només per a 4t d’educació infantil).

La renda per càpita de la unitat familiar es valorarà de forma telemàtica i l’Agència Tributària Estatal subministrarà directament les dades a l’Administració educativa, per la qual cosa no s’ha de presentar cap certificat. Això continua igual que l’any passat, la novetat és que en cas que l’interessat no tengui DNI s’ha de presentar en paper la corresponent declaració de l’impost sobre la renda.

Per a l’acreditació del domicili laboral d’algun dels progenitors, en cas que s’opti a puntuació per aquest apartat, s’haurà de presentar, a més del certificat de l’empresa, un informe de vida laboral.

L’Administració educativa farà un seguiment de la validesa del contingut dels certificats mèdics que es presentin per al·legar alguna malaltia crònica de l’alumne, d’entre les contemplades en l’annex 5 de la resolució, mitjançant una comissió tècnica de valoració (Salut-Educació).

Dins l’apartat de barem de puntuació per a l’admissió als centres d’educació especial (CEE) per a les etapes d’EEI i d’EEB, s’ha eliminat el criteri de perfil de centre específic, i el quadre de puntuació queda com es detalla tot seguit:

 • Discapacitat intel·lectual greu: 5.
 • Discapacitat intel·lectual moderada: 3.
 • Discapacitat intel·lectual lleu: 2.
 • Escolarització completa: 4.
 • Escolarització combinada: 2.
 • Repetició en etapes anteriors: 1.

 

Canvi de sistema pel que fa al darrer criteri de desempat

El sistema de lletra de desempat se substitueix per un sorteig públic, en el qual mitjançant un programa informàtic es determinarà un número de la llista dels sol·licitants ordenats alfabèticament. El desempat es farà tenint en compte que la prioritat ve marcada per ordre alfabètic des del llinatge seleccionat.

 

Novetats en l’adscripció

Hi ha novetats en l’adscripció d’alguns centres de Mallorca:

 • Nova adscripció del CEI Sant Vicenç de Paul (Port de Pollença) al CEIP Miquel Capllonch (Port de Pollença).
 • El CEIP Rosa dels Vents (Colònia de Sant Pere, Artà) passa a tenir adscripció a l’IES Llorenç Garcias i Font (Artà).
 • El CEIP Fornalutx passa a tenir adscripció a l’IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller).

I també en alguns d’Eivissa:

 • Els CEIP Can Cantó, Can Misses, Cas Serres i Sa Bodega passen a tenir adscripció a l’IES Sa Colomina.
 • Els CEIP Poeta Villangómez, Portal Nou i Sa Graduada passen a tenir adscripció a l’IES Santa Maria d’Eivissa.
 • Els CEIP Puig d’en Valls, Sa Blanca Dona i S’Olivera passen a tenir adscripció a l’IES Sa Blanca Dona.
 • Els CEIP Puig d’en Valls, Nostra Senyora de Jesús i Sa Joveria passen a tenir adscripció a l’IES Isidor Macabich.