torna

Detall de la notícia

L'Estat formalitza davant la Comissió Europea la petició del Govern d'eliminar per a les Illes Balears la regla que limita les ajudes en transport de mercaderies

A petició del Govern de les Illes Balears, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha formalitzat ja la davant la Comissió Europea la sol·licitud d’inici del procés de revisió del reglament que s’ha de modificar perquè pugui ser efectiva l’eliminació de la regla dels minimis per a Balears, especialment important per les ajudes al sector industrial de les Illes en el transport de mercaderies. Així ho ha comunicat la Delegació del Govern de l’Estat a les Illes Balears a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. La supressió de la regla dels minimis per a les Illes Balears, una vegada es materialitzi, permetrà ampliar les bonificacions al sector industrial pel transport de mercaderies.

L’eliminació de la regla dels minimis (que limita el total d’ajudes que pot rebre una empresa) ha estat inclosa pel Govern de l’Estat en un projecte de decret sobre el sistema de compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, en l'àmbit industrial, amb origen o destinació a les Illes Balears que amplia els efectes de la modificació ja feta el 2020. Aquesta nova normativa respon als plantejaments fets des del Govern de les Illes Balears.

El tràmit de comunicació pública d’aquest projecte de decret va finalitzar el passat dimecres dia 10 de març. Per a que sigui efectiva la mesura de què les Illes Balears no estiguin subjectes al Reglament Europeu sobre els minimis és necessària la modificació d’aquest reglament per part de la Unió Europea. Per tant, el Govern de l’Estat ha activitat paral·lelament els dos processos: el del nou decret i el tràmit davant la Comissió Europea, que ja s’ha formalitzat.

El nou decret de l’Estat ara en tràmit amplia el sistema de compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, en l'àmbit industrial, amb origen o destinació a les Illes Balears, que ja fa ser millorat el 2020.

La redacció d’aquest nou projecte de decret és va acordar en el marc de la comissió mixta de seguiment de les compensacions de transport marítim i aeri de mercaderies, que va acordar crear una comissió de treball formada per Delegació de Govern i el Govern balear per a analitzar i proposar alternatives a la situació actual.

 

La nova proposta es fonamenta en un text ja consolidat com és el RD 1034/1999 (modificat en 2002 i 2020) i la modificació més substancial fa referència a l'anul·lació del règim de minimis per a les Balears.

Les principals modificacions que es proposen en el projecte respecte al text consolidat vigent del Reial decret 1034/1999 com a bases reguladores són:
-La no subjecció de les bases reguladores al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis
-L’ampliació de l'import de la compensació del transport de residus que passa del 35% al 60%. En la modificació de 2020, s’havia introduït ja per primera vegada la compensació al transport de residus.

L’eliminació del règim de minimis produeix uns avantatges no sols directes si no també indirectes sobre un teixit industrial, que ja està prou minvat arran de la crisi del 2008 i l'actual crisi provocada per la COVID-19.