torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 El 15 de desembre de 2020 la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors va aprovar una Resolució per la qual s’acorda l’inici del procediment del Projecte de decret pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 El 11 de març de 2021 s'ha publicat en el BOIB (num. 34) un anunci pel qual es sotmet el Projecte de decret esmentat a un tràmit d'audiència i informació pública, durant un termini de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat l’anunci.

Durant aquest termini el Projecte esmentat es pot consultar en les webs http://hisendairelacionsexteriors.caib.es i http://participaciociutadana.caib.es i en el Departament Jurídic i Administratiu, adscrit a la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, ubicat al carrer del Palau Reial, 17, de Palma. Les al·legacions s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat «Participació en l’elaboració de normativa» de la web http://participaciociutadana.caib.es, o a la seu de la Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exterior, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest procés participatiu romandrà obert fins al dia 6 d'abril de 2021 (Inclòs).

Aquest projecte normatiu té per objecte desplegar parcialment la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En concret, pretén desplegar el Capítol II del seu Títol IV, que comprèn els articles 110 a 131, dedicats al règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Això es concreta essencialment en la regulació de les dues grans modalitats de control intern:

1. La fiscalització prèvia: àmbit d’aplicació, característiques i competències; les fases i contingut de la funció interventora; els procediments per al seu exercici; i les conseqüències en cas d’omissió de la fiscalització prèvia.

2. El control financer: abast objectiu i subjectiu; modalitats i formes d’exercici; facultats del equips de control; planificació del control; contractació d’auditories externes; control financer permanent; auditoria pública; informes de control financer; i control financer de drets i cobraments.

 És primordial l'aprovació d'un nou decret que s'adapti a la normativa legal actualment vigent, atès que el Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actualment en vigor, es va dictar en desplegament d'una norma avui derogada.