torna

Detall de la notícia

Aforaments a les activitats de les escoles nàutiques

El dia 10 d'abril es va publicar en el BOIB núm. 48 l'"Acord del Consell de Govern de 9 d'abril de 2021 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària per illes que estaran vigents en la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes i s'introdueixen modificacions puntuals en el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020".

L'apartat primer disposa que els nivells d'alerta sanitària per a cadascuna de les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears siguin els següents:

  • Per a l'illa de Mallorca, el nivell d'alerta sanitària 2.
  • Per a l'illa de Menorca, el nivell d'alerta sanitària 1.
  • Per a l'illa d'Eivissa, el nivell d'alerta sanitària 2.
  • Per a l'illa de Formentera, el nivell d'alerta sanitària 2.

Aquests nivells seran efectius des de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 hores del dia 25 d'abril de 2021.

Quant a la capacitat de les aules és aplicable el que s'estableix en l'apartat relatiu a les Mesures relatives a la comunitat educativa dels punts segon (per a l'illa de Menorca), punt tercer (per a l'illa de Formentera) i punt quart (per a les illes de Mallorca i Eivissa), per tant, queda limitada la seva capacitat al 50%, sense possibilitat d'ampliació.

Respecte a les capacitats en les embarcacions de pràctiques el punt sisè afegeix un últim paràgraf al punt 2.4 de l'apartat V del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per a Fer front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020, amb la següent redacció:

L'ocupació de les embarcacions dedicades a formació pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo, amb les limitacions següents:

Nivells 0 i 1: 100 % de la capacitat del vaixell, amb grups màxim de 10 persones. Nivells 2 i 3: 80 % de la capacitat màxima del vaixell, amb grups màxim de 8 persones. Nivell 4: 50 % de la capacitat màxima del vaixell amb grups màxim de 6 persones.

En tot cas, quan les pràctiques suposin pernoctació dins l'embarcació, hi ha d'haver, com a màxim, un ocupant per cabina o espai equivalent. Quan hi hagi un canvi d'ocupant, s'han de prendre totes les mesures de desinfecció oportunes.

En qualsevol cas, tant els alumnes com els formadors han de dur posada la mascareta en tot moment i mantenir tota la distància interpersonal possible ateses les dimensions del vaixell i les condicions de la navegació”.

Resum capacitats:

  • AULES: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera: 50% del seu aforament habitual, aforament que no podrà ser ampliat.
  • EMBARCACIONS:
    - Mallorca, Eivissa i Formentera: 80% de l'aforament màxim del vaixell, amb grups de màxim 8 persones.
    - Menorca: 100% de l'aforament del vaixell, amb grups de màxim 10 persones.

Aquestes mesures són aplicable fins a les 24.00 hores del 25 d'abril de 2021.