torna

Detall de la notícia

Imatge 4582689

2 milions per ajuts de menjador per a alumnat amb necessitats sobrevingudes fora de termini

 

\ S’atén l’alumnat amb situacions socioeconòmiques sobrevingudes amb posterioritat a la convocatòria vigent

\ Es destinen els doblers que no es varen adjudicar en la convocatòria vigent per donar suport a les famílies

\ Les sol·licituds s’han de presentar als centres dels alumnes

\ Actualment hi ha gairebé 6.000 alumnes beneficiaris del servei de menjador

El Consell de Govern ha aprovat avui autoritzar el conseller d’Educació i Formació Professional per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa derivada de l’expedient d’ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021 amb una quantia màxima de 2.000.000 € (dos milions d’euros).

Per al curs 2020-2021 es varen destinar un total de 7 milions d’euros a ajuts de menjador, amb la intenció de respondre al possible increment de sol·licituds per la pandèmia. Però, tot i que aquest curs, per primera vegada, totes les sol·licituds admeses han resultat beneficiàries, i que la majoria d’usuaris han rebut la màxima aportació possible, s’ha produït una baixada de sol·licituds i, per tant, una part de la despesa prevista per a ajuts de menjador no s’ha atorgat.

La Conselleria es va comprometre a destinar el doblers que no s’havien atorgat a atendre les situacions sobrevingudes associades a la pandèmia i continuar ajudant les famílies. Per això, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa tramita l’expedient relatiu a una nova convocatòria per concedir ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2020-2021, dotada amb dos milions d’euros corresponents a la quantitat que no es va gastar de la partida de la convocatòria de 6 d’octubre de 2020.

L’objectiu d’aquest programa és compensar els alumnes de centres públics i concertats, així com els del primer cicle d’educació infantil que, per conveni, formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària, durant el curs escolar 2020-2021, amb el finançament de part del cost del servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques sobrevingudes amb posterioritat al moment en què va finalitzar el període de presentació de sol·licituds de la convocatòria de 6 d’octubre de 2020:

— Unitats familiars afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
— Unitats familiars beneficiàries del subsidi de desocupació (atur).
— Unitats familiars beneficiàries de rendes mínimes d’inserció social.
— Unitats familiars beneficiàries de la renda social garantida.
— Unitats familiars sense cap tipus de prestació.
— Unitats familiars beneficiàries de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
— Unitats familiars beneficiàries de la prestació extraordinària per a fixos discontinus.
— Unitats familiars beneficiàries de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres de similars.
— Unitats familiars que, en conjunt, perceben una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.

Les sol·licituds s’han de presentar als centres on estan matriculats els alumnes.

Dades rellevants de la convocatòria adjudicada
La convocatòria d’ajuts de menjador d’octubre de 2020 per al curs 2020-2021 ha arribat a 5.973 beneficiaris, enfront dels 6.238 del curs passat, una reducció de 265 alumnes. D’aquest total, 2.547 (2.462 el curs passat) són alumnes de centres concertats, i 3.426 (3.498 el curs passat), de centres públics. Els ajuts arriben a centres públics i concertats i a centres de 0-3.

Del total d’ajuts, 5.936 són per motius socioeconòmics, i 37, per transport.

Per illes, a Mallorca s’han atorgat 5.377 ajuts enfront dels 5.472 del curs passat; a Menorca, 321 (474 l’any passat); a Eivissa, 253 (278 el passat curs), i a Formentera, 22.

Enguany, per primera vegada, totes les sol·licituds admeses han resultat beneficiàries, és a dir, els 5.973 alumnes dels quals s’ha admès la sol·licitud rebran l’ajut. A més, del total de beneficiaris, més de la meitat, 3.322, rebran l’import d’ajut més alt, que correspon a 880 €. Això és molt important, perquè, tot i que hi ha pràcticament la mateixa xifra de beneficiaris que el curs passat, la quantia és molt superior: l’any passat, 3 milions i mig, i enguany, 4.281.642 €. Per tant, les famílies amb més necessitats han rebut una quantia més alta per poder gaudir d’aquest servei bàsic que és el menjador.

Quant al nombre de sol·licituds, aquesta convocatòria n’hi ha hagut 8.294, 2.705 menys que el curs passat (10.999 alumnes el curs 2019-2020). Cal destacar que, del total de sol·licituds, 8.148 corresponen a ajuts per motius socioeconòmics i 146 corresponen a ajudes per motius de transport.

Actualment, a les Balears hi ha 185 centres públics amb servei de menjador, dels quals 149 són a Mallorca; 13, a Menorca, i 23, a Eivissa i Formentera.

Els ajuts de menjador tenen per objecte ajudar els alumnes que, per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables, o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar, tenen més dificultats per atendre el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts s’adrecen als alumnes de centres públics, concertats i de primer cicle d’educació infantil de la xarxa pública o de la complementària que siguin usuaris del servei de menjador el curs 2020-2021.

Suport extra per pal·liar els efectes de la COVID-19
La necessitat de garantir el servei de menjador durant el curs escolar i ampliar les beques per arribar al màxim d’alumnat vulnerable ha estat una prioritat per al Govern de les Illes Balears en un moment complicat com el que s’està vivint a causa de la pandèmia. Ja durant el confinament es varen mantenir els ajuts a les famílies beneficiàries mitjançant targetes de prepagament per una inversió total de 2.150.370 €, des del 16 de març fins al 14 de juny de 2019.

Però també es varen indemnitzar les empreses que s’encarreguen del servei de menjador, davant la suspensió de les seves activitats amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma, amb una inversió de 600.000 €.

A més, el curs 2020-2021 s’ha invertit un total d’1.240.000 € per garantir que els centres puguin disposar de monitors de menjador addicionals i, a més, compensar la davallada del nombre de comensals. D’aquesta manera, s’intenta garantir el servei de menjador.

D’altra banda, enguany s’ha fet necessari incorporar criteris que prevegin la situació de les famílies en el moment de la convocatòria i, per tant, s’ha proposat un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

Així, mentre en les convocatòries passades es tenia en compte la renda de l’any anterior al de la sol·licitud de la beca, enguany s’ha pogut optar per aquesta via o per una de nova, que és la d’acreditar una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, ja que hi ha famílies que tenen una renda de 2019 amb què no serien beneficiàries d’ajuts però que, amb motiu de la pandèmia, es tracta d’unitats familiars beneficiàries de la prestació extraordinària per autònoms, o bé d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.

D’altra banda, també s’ha previst que, si per circumstàncies sobrevingudes se suspenen les classes o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.