torna

Detall de la notícia

Imatge 4553967

Fotocopiadores

ACORD MARC: 

- PRIMERA LICITACIÓ: Les primeres entregues començaran en setembre de 2021, per aquells centres que han demanat LOT 11, LOT 16, LOT 21 i LOT26. Podeu trobar la informació detallada del subministrament de cada lot a l'apartat "documents".

NOVETAT GENER 2022

SEGONA LICITACIÓ: Entregues de febrer a juliol de 2022. Consultau les dades d'entrega i preu de licitació a la documentació adjunta. 

-TERCERA LICITACIÓ: En tramitació, per aquells centres que acabin rènting de juliol a desembre de 2022 o per als centres que vulguin adquirir una nova fotocopiadora. 

 

Instruccions sobre l'ACORD MARC

- Cada 6 mesos es tramitarà una nova licitació.

- Els centres podran triar el subnistrament mitjançant rènting o compra d'una o diferents màquines. 

- Els centres hauran d'omplir un qüestionari i aportar la documentació sol·licitada (certificat d'existència de crèdit i memòria per acollir-se a l'acord marc)

- En cap cas, un centre podrà signar un contracte fora de l'acord marc. 

 

Instruccions sobre Fotocopiadores (amb contracte de rènting a extingir) :

Atesa la situació provocada per un proveïdor de fotocopiadores i analitzats els contractes signats per molts de centres, en els quals podem veure clàusules completament abusives i uns preus desproporcionats, us feim arribar aquestes instruccions:

  •  NO es poden signar contractes nous de renting o leasing, ni prorrogar, ni allargar els existents. Els contractes actuals es mantindran fins que acabin.
  • Els centres que necessitin una nova fotocopiadora, s'han de posar en contacte amb el servei de centres.
  • Fins a la formalització de l'Acord Marc, els centres hauran de comprar les fotocopiadores. Hem fet un estudi de mercat i els preus són molt inferiors als que hem observat en els contractes signats, hem observat que fins i tot s'arriba, en algun cas, a triplicar el preu de la fotocopiadora.
  • Per fer aquesta compra, cal demanar tres pressuposts i seguir les instruccions de gestió econòmica
  • En el cas que s'hagi de retornar un equip al contractista inicial, es necessitarà un document per escrit per part de l'empresa on s'indiquin les instruccions que cal seguir per dur a terme el retorn de la màquina. 
  • Sempre que es retorni un equip o bé s'entregui, el centre haurà de custodiar un albarà que acrediti la transacció.

Manteniment:

Des del servei contractació,  i avalat per servei jurídic, s'ha elaborat un model de contracte de manteniment, en el qual hauran d'aparèixer el preu per còpia i les cobertures de manteniment. Cal destacar que les màquines noves tenen garantia i totes les peces ja s'hi han d'incloure.

Tots els contractes de manteniment signats s'han d'ajustar a aquest model i cal evitar clàusules que només protegeixen el proveïdor i no el centre. 

NOVETAT: Model actualitzat 28/07/2021

Què fer quan finalitza el renting actual?

Trobareu el procediment al contracte signat per vosaltres, com que cada centre és diferent i cada contracte també, haureu de seguir les condicions signades al seu moment. Cal tenir-ho en compte i revisar abans de la finalització del contracte, ja que moltes vegades diu que s'ha d'avisar amb un cert temps d'antelació.