torna

Detall de la notícia

Publicació al BOIB de l'anunci de la Resolució per la qual s'inicia el procediment de modificació puntual del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra de Tramuntana

En data 19 de gener de 2021 el conseller de Medi Ambient i Territori ha signat la Resolució per la qual s’inicia el procediment de modificació puntual del Pla d’ordenació dels recursos naturals de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març.

La modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana s’aprovarà per decret.

En el BOIB núm. 12, de data 28 de gener de 2021, s’ha publicat l’anunci de l’inici del procediment, per tal de donar compliment al què estableix l’article 39.4.a) de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

La finalitat d’aquesta modificació puntual és regular el règim d’accés i estada a les zones d’exclusió del Paratge de la Serra de Tramuntana, donant així resposta a la previsió de la disposició transitòria tercera de la LECO en relació amb l’article 22 de la mateixa. Aquesta disposició transitòria preveu per a les zones d’exclusió que “Fins que s’aprovin els instruments de planificació i gestió dels espais de rellevància ambiental, o s’aprovi l’adaptació dels vigents a les previsions de l’article 22.a) d’aquesta llei, es consideren usos autoritzables el trànsit a peu per camins i senders existents, la utilització del domini públic marítimo-terrestre per als usos comuns públics i gratuïts contemplats en la seva normativa reguladora i l’accés als béns d’interès cultural d’acord amb la legislació sectorial.”

Així doncs, es tracta d’una modificació per tal d’adaptar el PORN de la Serra de Tramuntana a les previsions de la LECO, donant resposta també a una petició de l’Ajuntament de Pollença en relació amb la zones d’exclusió.

Així mateix, es corregeixen algunes errades cartogràfiques del PORN i es delimita una nova zona d’exclusió al vessant sud del Puig Roig (zona de Mossa), arran de l’assentament i nidificació de la colònia del voltor lleonat (
Gyps fulvus), una espècie que no havia estat mai present a les Illes Balears com a reproductora en la història recent. En aquesta zona també hi ha present un niu de milà reial (Milvus milvus) i quatre territoris d’àguila calçada (Hieraaetus pennatus).

A continuació s’adjunta la Proposta inicial del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat de modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març, i la Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’inicia el procediment de modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana.

Igualment, es pot accedir a la documentació del projecte de decret al Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears, que trobareu a l’enllaç: www.caib.es/sites/transparencia .