torna

Detall de la notícia

El Consell de Govern autoritza l'elaboració de la primera Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari

Avui el Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació l’inici de l’elaboració de l’Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari 2021-2025.

L’objectiu general de la que serà la primera estratègia de millora de coneixement agrari a les Illes Balears és oferir una resposta adequada i permanent als reptes socials, econòmics, ambientals i cientificotècnics que té el sector agrari i agroalimentari, com també l’administració competent, en matèria de formació, recerca, desenvolupament, innovació, i estadística en el marc d’un context de canvi climàtic.

Els objectius específics d’aquesta Estratègia són incrementar l’activitat generadora de coneixement en matèria agrària i agroalimentària i facilitar-ne la transferència i la implementació en els sectors agrari i agroalimentari; afavorir la participació dels sectors econòmics agraris i agroalimentaris, incloses les organitzacions representatives del sector professional i les cooperatives agroalimentàries en l’orientació, la priorització, el finançament i l’execució dels programes públics de millora del coneixement; fomentar la formació i el desenvolupament professional en els sectors agrari i agroalimentari; prioritzar les actuacions segons les repercussions immediates sobre el creixement econòmic del sector agrari i agroalimentari i l’ocupació; aprofitar el potencial de les infraestructures i els equipaments existents, tant públics com privats, i optimitzar-los; facilitar la cooperació estratègica interregional; promoure les activitats de demostració (proves, prototips, estudis...), la capacitat d’innovació del sector agrari i agroalimentari orientada a augmentar la seva capacitat d’adaptació als efectes del canvi climàtic i orientada al mercat, així com promoure un coneixement adequat de la realitat d’ambdós sectors i afavorir la formació en cooperativisme i associacionisme agrari.


El procediment per a l’elaboració de l’Estratègia és el següent: el Consell Agrari Interinsular elaborarà l’Estratègia i després el Govern de les Illes Balears l’ha d’aprovar, mitjançant un decret, a proposta del conseller competent en matèria d’agricultura, amb la participació de les administracions públiques competents en matèria agrària.