torna

Detall de la notícia

Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19: SOL·LICITUD

SOL·LICITUD

 

Respecte de la Declaració responsable d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social, l'interessat ha de comprovar prèviament que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions.
Quant a les obligacions amb l'Agència Tributària dels Illes Balears l'interessat pot fer en la pàgina de la ATIB una consulta telemàtica per a comprovar si està o no al corrent d'obligacions tributàries amb la CAIB a l'efecte de contractació o sol·licitar subvencions, per la qual cosa el podrà fer aquesta comprovació abans de signar la declaració responsable.

L'enllaç per a poder accedir és el següent:

En accedir indica el següent: