torna

Detall de la notícia

Imatge 4557382

Convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d'energies renovables locals per a autoconsum

Actuacions subvencionables

1. Són subvencionables les inversions en noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica fins a 99 kW de potència nominal destinades a un autoconsum col·lectiu, i que s’ubiquin tant la instal·lació de producció com les instal·lacions de consum associades dins el municipi que sol·licita l’ajut.

2. Són subvencionables les inversions en noves instal·lacions de producció d’energia mitjançant tecnologia d’energia eòlica de baixa potència fins a 50 kW de potència nominal destinades a un autoconsum col·lectiu, i que s’ubiquin en l’àmbit territorial del municipi que sol·licita l’ajut

Així mateix, s’ha d’incorporar, en un espai públic, una pantalla informativa de dades principals del projecte, sobre les aportacions de l’energia instantània i els beneficis mediambientals que s’estan generant a la instal·lació fotovoltaica o eòlica.

Beneficaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les administracions locals, les entitats públiques que en depenen, les associacions empresarials privades i les entitas sense ànim de lucre que promoguin una comunitat d’energies renovables per a autoconsum.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’11 de gener de 2021 i finalitza el 31 de maig de 2021, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Termini per la realització i per a la justificació de l'actuació

Les inversions objecte de la sol·licitud s’han de fer dins el període que va des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que no pot ser superior al 29 d’octubre de 2021. Computa com a data de sol·licitud la data d’entrada en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

La resolució d’atorgament de la subvenció ha de fixar el termini concret per justificar la realització de les activitats subvencionades, que en cap cas pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d’execució de l’activitat.

Quantia de les ajudes

S’estableix una quantia de subvenció total d’acord amb la fórmula següent:

                        Subvenció (€) = Sum (Inv · bi · (Pi/100))

En què:

a)      Inv és la inversió màxima admissible de la planta de producció d’energia elèctrica.

En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, el valor d’inversió màxima admissible és d’1,80 €/Wp per a instal·lacions fins 25 kWp, i d’1,5 €/Wp per a la resta.

En el cas d’instal·lacions d’energia eòlica de baixa potència, el valor d’inversió màxima admissible és de 5 €/W.

b)      bi és el valor entre 0 i 1 del coeficient de repartiment de cada consumidor participant.

c)       Pi és el percentatge de subvenció. En funció del tipus del consumidor participant en la comunitat d’energies renovables, s’estableixen els percentatges següents:

  • 100 % si el consumidor participant és un consumidor vulnerable sever o amb risc d’exclusió d’acord amb el que estableix el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura de consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.
  • 85 % si el consumidor participant és un consumidor vulnerable d’acord amb el que estableix el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre.
  • 80 % si el consumidor participant és l’administració local o l’entitat pública que en depèn.
  • 60 % si el consumidor participant és una persona física, una entitat sense ànim de lucre, una comunitat de propietaris o una associació.
  • 40 % si el consumidor és una petita i mitjana empresa.

Aquestes ajudes estan cofinançades amb Fons FEDER