torna

Detall de la notícia

Protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves escrites de llengua catalana de gener de 2021 de la Direcció General de Política Lingüística

PROTOCOL DE MESURES DE PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER COVID-19 EN LES PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2021 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

MESURES GENERALS

 • El dia 4 de gener de 2021, juntament amb les llistes definitives d’admesos i exclosos de cada nivell, es publicarà a la pàgina web la informació següent: els centres on es duran a terme les proves, els torns d’entrada i l’hora de les proves.
 • No poden comparèixer el dia de la prova les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), si estan en aïllament per diagnòstic o si estan en quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la covid-19. Incomplir alguna d’aquestes restriccions es considera falta lleu i pot ser sancionat amb una multa d’entre 100 i 3.000 euros, d’acord amb el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol. En el cas que s’hagi declarat el nivell màxim d’alerta, la infracció es considera falta greu i pot ser sancionada amb una multa d’entre 3.001 i 6.000 euros.
 • És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. És recomanable dur-ne alguna de recanvi, sobretot en les proves que tenen una durada més llarga (nivells C1 i C2 i llenguatge administratiu).
 • A les aules es disposarà de mascaretes de recanvi per a casos imprevists i de gel hidroalcohòlic.
 • Els examinands han de respectar aquestes mesures i les instruccions que rebin de tot el personal col·laborador. En cas d’incompliment, hauran d’abandonar l’aula i el centre on es dugui a terme la prova.

 

 

ACCÉS ALS CENTRES

 • Per accedir al centre, els examinands seran convocats en diversos torns (consultau la pàgina web de la Direcció General). A fi d’evitar aglomeracions, és molt important respectar el torn d’entrada assignat.
 • S’ha de mantenir sempre la distància de seguretat recomanada.
 • Abans d’accedir al centre, el personal col·laborador comprovarà que cada persona consta en la llista d’inscrits i, si és així, indicarà l’àrea, el pis o la planta a què s’ha de dirigir.
 • Si alguna persona no figura en la llista d’admesos, no es pot examinar i ha d’abandonar immediatament les instal·lacions del centre. En cap cas, no pot accedir al centre ni a cap aula.
 • Una vegada que hagin accedit al centre, els examinands s’han de dirigir a l’àrea, pis o planta corresponent, i esperar les instruccions del personal col·laborador per accedir a l’aula. S’ha de mantenir la distància de seguretat recomanada.

 

 

ACCÉS A LES AULES I MESURES QUE S’ADOPTARAN DURANT LES PROVES

 • Cada vegada que alguna persona entri o surti de l’aula s’ha de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Cada examinand ha d’ocupar sempre el mateix lloc assignat.
 • Cada examinand ha de dur el material propi, que no es pot compartir. També pot dur una botella d’aigua, gel hidroalcohòlic i mocadors de paper.
 • S’han de seguir sempre les indicacions i les instruccions dels responsables d’aula.
 • El document d’identitat s’ha de col·locar damunt la taula perquè el responsable d’aula pugui identificar els examinands.
 • Les aules es mantindran amb les portes i els vidres oberts, llevat del moment en què s’expliquin les instruccions de la prova i durant el temps assignat a l’àrea de comprensió oral.
 • Si durant la realització de la prova alguna persona presenta simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria...), serà aïllada a una altra aula i es comunicarà immediatament amb el telèfon d’Infocovid: 900 100 971. Una vegada que se li hagin pres les dades haurà d’abandonar les instal·lacions del centre.
 • En els descansos de les proves dels nivells B2, C1 i C2 i de llenguatge administratiu, els examinands només podran sortir de l’aula per anar al lavabo, i sempre seguint un ordre. En cap cas podran quedar en el passadís.
 • Els responsables d’aules de proves adaptades disposaran de mascaretes transparents, a fi que els examinands que hagin acreditat problemes auditius puguin llegir els llavis durant les instruccions i durant els exercicis de comprensió oral.

 

 

FINALITZACIÓ DE LA PROVA I SORTIDA DEL CENTRE

 • Quan l’examinand vulgui lliurar la darrera àrea de la prova, o la prova en el cas de llenguatge administratiu, ha d’aixecar la mà i avisar el responsable d’aula.
 • Després del lliurament ha d’arreplegar els seus efectes personals i, en sortir de l’aula, desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Els examinands han d’abandonar immediatament les instal·lacions del centre, sempre mantenint la distància de seguretat recomanada. No poden quedar als passadissos ni en els espais comuns, ni tampoc a les zones d’entrada o accés al centre.