torna

Detall de la notícia

Imatge 4503085

Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027)

NOTA IMPORTANT: S'ha publicat una modificació de la convocatòria, on s'habilita a totes aquelles instal·lacions que necessitin punt de connexió i a dia d'avui no el puguin obtenir, perquè executin la instal·lació com un autoconsum sense excedents.

Actuacions subvencionables: Es poden rebre ajudes per a les següents actuacions:

  • Per a petites i mitjanes empreses, associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre són subvencionables:

a) Les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic per instal·lar de fins a 50 kWp. Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

b) Les noves instal·lacionsd’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 10 kWp.

 c) Les noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar de fins a 10 kWp. Els molins han d’integrar-se en el paisatge i es prohibeix la instal·lació de suports metàl·lics tipus gelosia.

 d) Els sistemes d’acumulació d’ió liti, de capacitat d’acumulació entre 2 kWh i 12 kWh, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

  •  Per a persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears són subvencionables:

 a) Les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp. Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

 b) Les noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp.

 c) Les noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar de fins a 5 kW. Els molins han d’integrar-se en el paisatge.

 d) Els sistemes d’acumulació d’ió liti, de capacitat d’acumulació entre 2 kWh i 12 kWh, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

Beneficaris: Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes:

 a)   Les petites i mitjanes empreses constituïdes legalment següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o subministraments relacionats amb la seva activitat empresarial, les instal·lacions o les actuacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució. 

b)   Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme les instal·lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 c)    Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els habitatges o instal·lacions que s’ubiquin a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 15 de gener de 2021 i finalitza el 30 de juliol de 2021.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç que s'adjunta. No obstant, aquelles persones físiques que no tinguin mitjans per a realitzar la tramitació online, podran presentar-la a qualsevol registre de l'administració, tot tenint en compte que s'ha de sol·licitar cita prèvia (més informació a la web http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4221437&coduo=6&lang=es).

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 3 mesos des de la concessió de la subvenció pels particulars i de 6 mesos per a la resta. Aquesta data de justificació mai no podrà ser posterior al 15 de novembre de 2021.

Quantia de les ajudes: S’estableixen les quanties de subvenció següents:

a)      Per a PIMEs i associacions empresarials s’estableix una subvenció del 30 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,50 €/Wp per a instal·lacions fins a 10 kWp, 1,20 €/Wp per a instal·lacions entre 10 kWp i 25 kWp, i 1 €/Wp per a la resta.  

En cas que l’empresa estigui adherida al programa Indústria Local Sostenible, impulsat per l’IDI, el percentatge de subvenció serà del 50 %, amb els límits d’inversió indicats en el paràgraf anterior.

 b)      Per a entitats sense ànim de lucre i comunitats de propietaris s’estableix una subvenció del 40 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,50 €/Wp per a instal·lacions fins a 10 kWp, 1,20 €/Wp per a instal·lacions entre 10 kWp i 25 kWp, i 1 €/Wp per a la resta.

 c)       Per a PIMEs i associacions empresarials o entitats sense ànim de lucre i comunitats de propietaris s’estableix una subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és de 5 €/W.

 d)      Per a persones físiques s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,65 €/Wp.

 e)      Per a persones físiques s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és de 6 €/W.

f) En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques que incorporin sistemes d’acumulació d’ió liti, s’estableix una quantia de subvenció del 30% sobre el valor de la inversió admissible en acumulació per a empreses i associacions empresarials, i del 50% per a la resta. El valor d’inversió màxima admissible és de 600 €/kWh d’acumulació.

Aquestes ajudes estan cofinançades amb Fons FEDER