torna

Detall de la notícia

AJUDES CONCEDIDES PER AL LLOGUER D'HABITATGES 2020

  • Relació de beneficiaris de l'ajuda de lloguer de 2020

 

El llistat de concessions no és definitiu. Periòdicament s'aniran publicant les concessions que es vagin atorgant.

Podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge o, directament recurs contenciós administratiu, en els termes que s'estableixen en la resolució corresponent.

 

Llistats de resolucions:

- 1a resolució - concessió, BOIB 215 de dia 29 de desembre de 2020

- 2a resolució - concessió, BOIB 044 de dia 01 d'abril de 2021

- 3a resolució - concessió, BOIB 095 de dia 17 de juliol de 2021

- 4a resolució - concessió, BOIB 096 de dia 20 de juliol de 2021

- 5a resolució - concessió, BOIB 119 de dia 02 de setembre de 2021

- 6a resolució - concessió, BOIB 164 de dia 27 de novembre de 2021

- 7a resolució - concessió, BOIB 174 de dia 21 de desembre de 2021