torna

Detall de la notícia

Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19

Objecte: 

La subvenció del 100% de la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire i un mesurador de CO2,  per a reduir els contagis per la COVID-19 (és necessària una inversió mínima de 450 euros i la subvenció es de un màxim de 800 euros per centre de treball sol·licitat, amb un màxim de 4 centres de treball per sol·licitud).

 

 Quins sistemes?
- Sistemes que garanteixen un cabal de ventilació de 12,5l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d’acord amb la RITE, i un mesurador de CO2, d’acord amb les recomanacions de l’IDAE, amb la finalitat de reduir ells contagis per la COVID-19, i per poder mantenir l’activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.

 Qui pot ser beneficiari? Les Petites Empreses, concretament:
- Persones físiques i jurídiques privades.
- Agrupacions de persones físiques o jurídiques privades.
- Comunitats de béns
- Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

Quins requisits s’han de complir?
- Ser titulars de Petites Empreses del sector de la restauració.
* Es consideren Petites Empreses: les que en el moment de presentació de la sol·licitud tenen menys de 50 treballadors i/o treballadores, i un volum de negoci anual o balanç general que no superi els 10 milions d’euros.

- Realitzar alguna de les activitats incloses en els epígrafs del Impost sobre Activitats Econòmiques següents:
  · E671 Serveis en restaurants.
· E672 Serveis en cafeteries.
· E673 Serveis en Cafès i bars con i sense menjar.

- Tenir establiment físic en territori de les Illes Balears (ja existent).
- Tenir seu social a les Illes Balears.
- Tenir contractats com a màxim una mitjana anual de 20 treballadors per centre de treball.

A més dels requisits generals següents:
- Tenir el centre de treball a Illes Balears.
- Tenir domicili fiscal a les Illes Balears.
- Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries de:
· L’estat
· La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
· La Seguretat Social.
- Constar d'alta en el Cens sobre el Impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Tributaria, IAE dins algun dels epígrafs E671, E672 o E673 a la data de publicació d'aquesta convocatòria d'ajudes o en el cas d'establiments de temporada, d'haver estat d'alta un mínim de 4 mesos acumulats que poden ser no consecutius, des del 14 de març de 2019,

_______________________________________________________________________________________

Tràmit u: Sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica). FINALITZAT 31/07/2021

Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

Tràmit tres: Contestació de esmenes, desestiments, recursos.