torna

Detall de la notícia

Convocatòria per a la cobertura temporal d'un lloc base de tècnic de grau superior

L'objecte de la convocatòria és ocupar una plaça de lloc base de tècnic superior inclosa en la relació de llocs de treball de l'Institut d'Estudis Baleàrics, mitjançant un contracte laboral temporal.

Funcions que s'han de desenvolupar  

- Procediments de contractació

- Gestió administrativa dels procediments de subvenció

- Gestió econòmica i pressupostària

- Comptabilitat

- Elaboració dels comptes anuals

- En general, qualsevol altra tasca administrativa que li encomanin els seus superiors jeràrquics del departament assignat o de la resta de departaments de l'empresa.

 Destinataris

- Llicenciats en administració i direcció d'empreses

- Llicenciats en ciències econòmiques i empresarials

- Llicenciats en ciències empresarials

- Llicenciats en economia

- Titulats en graus equivalents als títols anteriors 

A més, s'han de complir altres requisits (vegeu les bases en l'apartat «Documents»).

Forma de selecció

Concurs de mèrits.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Del 16 de desembre de 2020 al 15 de gener de 2021.

Formes de presentació

a) Telemàtica

Les sol·licituds i la documentació es poden presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Hi podeu accedir clicant en aquest enllaç. Per fer servir el REC s'ha de tenir un certificat digital, el DNI-e o bé un usuari Cl@ve.

Notes importants

1. A l’hora d’enviar la documentació mitjançant el REC, s’ha de seleccionar «Instituto de Estudios Baleáricos» com a organisme destinatari de la sol·licitud.

2. La sol·licitud ha d'estar signada, bé digitalment o amb signatura manuscrita. Per signar-la digitalment, es pot fer servir l'eina Autofirma.

3. Els sistemes operatius que suporta el REC són els següents:

Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat] 

Linux (2.6 o superior) 

Mac OS X (10.6.8 o superior)

ATENCIÓ! No és compatible amb Windows 8 RT.

4. El REC suporta els navegadors següents:

Microsoft Internet Explorer (9 o superior) 

Google Chrome (4 o superior)

Apple Safari (4 o superior)

Mozilla Firefox (3.0 o superior)  

Com a norma general el certificat ha d’estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte si s’usa el Firefox; en aquest cas, s’ha d’instal·lar al navegador.

Canals d'atenció a l'usuari del REC

Telèfon: 060

Bústia d’atenció

Webchat (suport tècnic)

b) Presencial

Les sol·licituds i la documentació també es poden presentar presencialment a qualsevol d'aquests llocs:

- El Registre de l’IEB (Ca n’Oleo, carrer de l’Almudaina, 4, 07001 Palma).

- La resta de registres oficials: qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

- Correus.

En cas que la sol·licitud i la documentació es presentin en una oficina de Correus o en un registre físic que no sigui de l'IEB, a fi de tenir constància que s'han presentat, es recomana enviar dins el termini de presentació de sol·licituds una còpia del full de sol·licitud ja registrat a l'adreça electrònica info@ieb.caib.es.


Consultes: info@ieb.caib.es


Per a més informació, consultau les bases de la convocatòria en l'apartat «Documents».