torna

Detall de la notícia

Imatge 4458247

L'aportació econòmica de a Conselleria a la UIB per al 2021 augmenta un 4'8%

\ La UIB rebrà un total de 80,4 M €, un increment global del 4,8 %, per al 2021

\ Es dona continuïtat a les convocatòries del Pla de Ciència 2018-2022

 

\ El pressupost preveu una dotació extraordinària d’1 M€ per atendre l’impacte de la pandèmia a la UIB

\ S’incrementen els ajuts per fomentar la recerca a través del Talent i del Programa d’Impuls a l’Excel·lència

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han presentat avui matí l’aportació econòmica del Govern a la UIB per al 2021. En la presentació els han acompanyat, per part de la Conselleria, la titular de la Secretaria Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret, i el director general de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons, i, per part de la UIB, la gerent, Antònia Fullana, la vicerectora d’Economia i Infraestructures, Maria Llompart, i el president del Consell Social de la UIB, Tomeu Llinàs.

 

El pressupost que ha elaborat la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca preveu una aportació global a la UIB per al 2021 de 80.381.832 euros. Això suposa un augment del 4,8 % respecte de l’any 2020. Amb aquesta dotació es mantenen el finançament dels estudis oficials i de les millores de les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis; la reducció dels preus de matrícula, i el manteniment de les infraestructures del campus. D’aquesta quantitat, 1.170.000 euros es destinen a l’amortització de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.. Malgrat la situació actual, el Govern de les Illes Balears ha fet un esforç pressupostari en un àmbit estratègic com és l’ensenyament superior i la recerca, apostant per un model socioeconòmic basat en el coneixement.

Augment de les transferències de despeses corrents, de personal i d’inversions

Del total de 80,4 milions, 65.826.293 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal.

Així mateix, 2.275.000 euros del total es destinaran en concepte de transferències d’inversions per al manteniment de les infraestructures del campus i 1.331.466 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari. 

Consolidació de la dotació per reduir el preu de les matrícules

Després de quatre anys consecutius de mantenir congelats els preus universitaris, per al curs 2018-2019 els preus en primera matrícula, corresponents als serveis acadèmics dels ensenyaments oficials de la UIB, varen experimentar una reducció percentual del 10 % respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018 en el cas dels estudis de grau i de màster i del 15 % en el cas dels estudis de màster que habiliten per exercir activitats professionals regulades. Per tal de cobrir aquesta reducció, el Govern aportarà a la UIB, dins de la transferència nominativa per al 2021, un total de 700.000 euros.

D’altra banda, la Universitat disposarà d’un total de 5.633.113 euros destinats a complements retributius, la qual cosa representa un augment del 2,85 % respecte del 2020. Així mateix, els professors interins podran continuar gaudint del 100 % dels complements autonòmics i del 66 % dels quinquennis.

Augment de les dotacions per a les noves titulacions i infraestructures

El pressupost de 2021 inclou en l’aportació nominativa el cost de la implantació de la doble titulació d’Administració i Direcció d’Empreses i Turisme, una vegada finalitzat el conveni per a la seva implantació, i també està prevista una partida de 96.834,00 euros per a la millora de la implantació de la doble titulació d’Economia i Turisme, que suposa un augment del 30,43 %.

A més, la transferència de 2.729.409 euros de l’any 2021 corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina suposa un augment del 19,08 % respecte del 2020. Pel que fa a l’equipament i el manteniment de les infraestructures de la Facultat de Medicina, l’IB-Salut aporta un total de 422.000 euros.

D’altra banda, es manté una partida de 144.000 euros, en el marc d’un conveni específic pluriennal, per la segona fase de la implantació de l’administració electrònica, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

Cal tenir en compte que durant l’any 2021 es farà la primera aportació, per 985.715,00 euros, a les obres de construcció de l’edifici interdepartamental al campus de la UIB, el qual compta amb una inversió total de 6.900.000 euros per part del Govern de les Illes Balears i el Fons FEDER.

El pressupost del 2021 també preveu una partida de 50.000 euros per a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), en el marc d’un conveni plurianual, per a la contractació de dos tècnics de suport a les activitats d’aquest Institut. 

Aportació per atendre l’impacte de la COVID-19 a la UIB

Cal destacar que durant l’any 2020 s’ha fet una aportació extraordinària a la UIB d’1,5 milions d’euros per diversos conceptes, entre els que destaquen els 899.530 euros per l’atenció a l’impacte de la COVID-19, 509.000 euros per EPIF i sexennis de transferència i 90.000 euros per increment de despeses de capítol 1. A més d’aquesta aportació extraordinària feta el 2020, el projecte de pressuposts per a l’any 2021 inclou un import addicional a la partida justificable d’1 milió d’euros.

Altres aportacions de la Conselleria a la UIB

A més de la transferència global de la Conselleria, s’aporten tres assessors docents que col·laboren en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) i en l’organització de les proves Cangur.

Més ajuts per a estudiants

El Programa d’Ajuts de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència a la Unió Europea, comptarà amb un total de 500.000 euros i un màxim de 600 euros per ajut. D’aquesta convocatòria se’n beneficiaran 750 alumnes. Així mateix, es dedicarà, de manera específica, una quantitat de 18.000 euros a estudiants de postgrau.

Així mateix es convoquen ajudes complementàries per a alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27), amb una partida total de 50.000 euros. Aquesta convocatòria preveu una modalitat específica d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros addicionals, la qual cosa

suposa 20 ajuts de 600 euros cadascun.

A més, es convocaran ajuts per premiar els millors expedients acadèmics dels estudis de grau, amb una partida anual de 30.000 euros.

D’altra banda, es manté el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari (2 per illa). També es preveu una ajuda específica per a la incorporació de dones als estudis que s’imparteixen a l’Escola Superior Politècnica. Amb aquesta finalitat, es disposarà d’un total de 54.000 euros per a 9 alumnes

Conveni pel model de finançament de la UIB

Amb l’inici de la nova legislatura s’han reprès les negociacions per un conveni entre el Govern i la UIB que estableixi, de forma plurianual, el model de finançament de la institució universitària durant el període 2021-2023, que definirà com s’han de dur a terme les aportacions del Govern en concepte de transferència nominativa de despeses corrents de personal i d’inversions, així com el finançament per resultats o objectius estratègics.

Transformació de l’AQUIB

El projecte de pressupost 2021 també recull un augment de l’aportació a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), amb l’objecte d’obtenir, al llarg d’aquesta legislatura, l’acreditació d’acord amb els estàndards europeus de l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

A més a més, està prevista la transformació de l’Agència, amb la incorporació a les seves funcions de l’avaluació de la recerca de les Illes Balears.

El pressupost destinat durant l’any 2021 per aconseguir-ho és de 344.075,00 euros, fet que suposa un increment del 15,97 % respecte de l’any 2020.

Foment de la recerca i difusió a la societat

L’àrea de Recerca comptarà amb 9.063.526 euros dins la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Els pressuposts de 2021 garanteixen la continuïtat de polítiques impulsades des de la passada legislatura, millorant la inversió en R+D i les accions derivades de l’impuls de la transferència del coneixement previstes en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022 i en les actuacions de l’especialització intel·ligent de les Illes Balears 2014-2020. A més, es pretén donar continuïtat a la tasca d’enfortir el sistema d’R+D+I, fomentar la participació de les empreses en aquest sistema i la seva col·laboració amb els centres públics de recerca, així com impulsar la internacionalització i l’economia del coneixement.

El Programa Talent inclou un total de 38 ajuts, dels quals 12 són per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears; 2 per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears; 5 (1 més que el 2019 per al Programa Margalida Comas, per a joves investigadors; 5 per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors sèniors, al qual s’ha de sumar la nova incorporació del Programa Vicenç Mut Estabilitat, que suposa 3 nous contractes per a investigadors postdoctorals que ja hagin finalitzat el Margalida Comas, i 12 per a la contractació de tècnics de recerca. En total es destinaran 3.964.000 euros en convocatòries competitives en aquest programa.

Amb l’aprovació de la Llei de la ciència es crearà la Institució de Recerca de les Illes Balears (IRIB), entitat dirigida a la captació de talent investigador per incorporar-lo al sistema de ciència de les Illes Balears. En el pressupost de 2021 hi ha una partida de 240.000 euros que prové de fons de l’Impost del Turisme Sostenible (ITS) per posar-la en marxa al llarg d’aquest any. 

En el cas de l’impuls a l’excel·lència es dona continuïtat als projectes propis de recerca amb una nova convocatòria de 1.500.000 euros.

Programes de foment de la recerca

L’any 2021 la Direcció General de Política Universitària i Recerca té previst incrementar, respecte del 2020, els ajuts per fomentar la recerca a través del Programa Talent i del Programa d’Impuls a l’Excel·lència.

Actualment s’ha publicat una nova convocatòria per finançar l’organització de congressos i activitats de divulgació i se n’està preparant una per a accions puntuals d’especial interès, així com una convocatòria per a projectes fets amb la cooperació entre empreses i centres de recerca amb l’objectiu de promoure la col·laboració centres d’investigació - empresa. El Programa d’Impuls a l’Excel·lència preveu publicar convocatòries per valor de 3.500.000 euros al llarg de 2021.

Quant a la millora de les infraestructures i equipament científic cal destacar:

  1. El desenvolupament del «Pol Marí», el qual ja ha estat iniciat amb el projecte de construcció de la que serà nova seu de la Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) del Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), projecte finançat conjuntament pel programa FEDER i el Consell Superior d’Investigacions Científiques, així com la posada en marxa d’una nova seu per al Centre Oceanogràfic Balear, projecte finançat conjuntament pel programa FEDER i el Ministeri de Ciència i Innovació.
  2. L’ampliació i adequació d’espais que seran destinats a laboratoris per a l’Institut Universitari de Ciències de la Salut (IUNICS) a l’edifici científic tècnic de la UIB.
  3. La recepció i posada en marxa del Complex Científic de les Illes Balears, amb una dotació de 1.000.000 euros destinat a l’adquisició d’equipament i mobiliari.

Els dos projectes de l’àmbit de la recerca aprovats per ser finançats a través de l’ITS pel pressupost de 2020 es podran executar al llarg d’aquest pròxim exercici pressupostari de 2021: la Formació i la Incorporació de Personal Investigador (ForInDoc), que consisteix en promoure la carrera investigadora a les Illes Balears, a través d’una convocatòria d’ajuts per a la realització de tesis doctorals, les estades d’investigació a centres de fora de les Illes (ajuts de mobilitat) perquè els puguin gaudir les persones que han obtingut la tesi doctoral, per valor de 850.000 euros, i també promoure que s’incorpori personal investigador ja consolidat, i la creació de la Unitat de Cultura Científica per donar a conèixer la ciència a la societat, amb una inversió de 600.000 euros.

La Direcció General de Política Universitària i Recerca disposarà d’un pressupost global de 90,752,465 euros, fet que suposa un increment del 3,4 % respecte del pressupost de 2020.

Llei de la ciència

Tant des de la Conselleria com des de la UIB s’ha destacat la importància que tindrà per a l’activitat universitària i per a la recerca l’aprovació de la Llei de la ciència, que ja ha iniciat el seu procés administratiu. El conseller ha anunciat que pròximament es presentarà públicament l’avantprojecte de la Llei.