torna

Detall de la notícia

Imatge 4454526

El consell de Govern aprova el decret que limita el potencial vitícola a les Balears

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control de potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears, en desplegament de la normativa europea i estatal. A més, s’inclouen les varietats esperó de gall, callet negrella i mancès de tibús en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Balears.

Amb aquest Decret es pretén adaptar la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al nou règim regulador del potencial de producció vitícola de la Unió Europea que estableix el Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea l’organització de comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 i (CE) 1234/2007, així com posteriors reglaments delegats i d’execució que l’han desplegat.

Aquesta norma estableix que, a partir de l’1 de gener de 2016, un nou sistema per a la gestió de plantacions de vinya a la Unió Europea basat en autoritzacions substitueix el sistema de drets de replantació de vinya aplicable fins al 31 de desembre de 2015. Per tant, amb aquest nou règim, cada persona o entitat viticultora que vulgui fer una plantació de vinya ha de disposar prèviament d’una autorització, bé transformant els drets dels quals és titular en el Registre Vitícola en una autorització de plantació, o bé mitjançant l’arrabassada, amb sol•licitud prèvia, de la plantació d’una superfície equivalent a la seva explotació (replantació).

A més, es preveu que les persones o entitats titulars puguin obtenir autoritzacions de nova plantació mitjançant el mecanisme de salvaguarda, pel qual cada any s’han de posar a disposició autoritzacions corresponents, com màxim, a l’1 % de la superfície plantada a la vinya de la campanya anterior en l’àmbit nacional. A aquest efecte, s’estableixen les normes relatives a la concessió d’autoritzacions per a noves plantacions i es fixen els criteris d’admissibilitat i prioritat que s’hi han d’aplicar.

També, i a petició de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera, dependent de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, mitjançant aquest Decret s’inclouen les varietats esperó de gall, callet negrella i mancès de tibús en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears, després d’uns quants anys de recuperació d’aquestes varietats autòctones.

El Decret començarà a vigir l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.