torna

Detall de la notícia

Imatge 4454422

Inici del període d'inscripció a la formació Actualització de la Funció Directiva

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa convoca una nova edició de la formació per  a l’actualització de la funció directiva, que es desenvoluparà entre el 3 de desembre  i el 18 de febrer de 2021. 

La formació té un total de 60 hores i es realitzarà en modalitat mixta (24 hores presencials per videoconferència i 36 a distància, a través de l’entorn virtual Moodle). 

Els destinataris de la formació són funcionaris de carrera dels cossos de professorat d'educació secundària, professorat tècnic de Formació Professional, professorat d'ensenyaments de règim especial o mestres, que no tenguin certificada la  formació regulada pel Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva.  A més, els participants han d’haver exercit la direcció en un centre públic per un període superior a 2 anys (o durant qualsevol període, en cas d’haver-ho fet entre el 9 de desembre de 2013 i el 9 de desembre de 2018), o estar en possessió d'habilitacions o acreditacions de direcció de centres públics expedides amb anterioritat de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre. Els directors en exercici tindran accés prioritari.
La inscripció es realitzarà a través del Portal del Personal, entre el 23 i el 27 de novembre.