torna

Detall de la notícia

Imatge 4449043

S'autoritza l'addenda del conveni amb el Consell Insular de Menorca per a actuacions d'integració de persones immigrades

\ El cost total és de 112.000 €
\ La nova addenda té validesa per un any


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials a subscriure la tercera addenda del Conveni de col•laboració entre Afers Socials i Esports i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar actuacions d’integració de persones immigrades per a l’any 2020. El Conveni, que es va signar el 2017, té per objecte dur endavant actuacions i programes destinats a facilitar la integració de les persones immigrades, en especial, per mitjà de la gestió de la xarxa de punts i oficines d’informació, assessorament i orientació per a aquest col•lectiu.

L’addenda que se signa ara vol donar continuïtat al Conveni en el sentit que no es poden interrompre les actuacions pels perjudicis que es podrien generar al col•lectiu de persones immigrades residents a l’illa de Menorca. A més, es volen consolidar els projectes iniciats amb els convenis anteriors en matèria d’actuacions d’integració i de gestió de la xarxa d’oficines d’informació, assessorament i orientació cap a aquest col•lectiu a l’illa de Menorca. La validesa és d’un any.

Pel que fa al finançament, d’acord amb els termes del Conveni i l’addenda, el cost total de les actuacions és de 112.000 €, que és la mateixa quantia que es va preveure en el conveni inicial, i serà assumit a parts iguals per la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el Consell Insular de Menorca (56.000 € cada part).

Cal tenir en compte que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria d’integració social i econòmica de l’immigrant. D’altra banda, els consells insulars tenen com a competència pròpia el desenvolupament comunitari i la integració, així com polítiques d’atenció a les persones i els col•lectius en situació de pobresa o necessitat social.