torna

Detall de la notícia

Resolució mitjançant la qual s'adjudica un dels llocs oferts en el procediment de selecció de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, esc. sanitària, espec. medicina, mitjançant oferta genèrica del Soib

Resolució mitjançant la qual s'adjudica un dels llocs oferts en el procediment de selecció de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, mitjançant oferta genèrica del Soib i s'atorga un termini extraordinari per presentar documentació