torna

Detall de la notícia

Imatge 4435393

Convocatòria de comissions de serveis a la Inspecció Educativa

Novetat 19/11/2020:  

- Publicació de la llista definitiva dels membres de la comissió de selecció.

- El termini per al·legar qualsevol de les circumstàncies que assenyala l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és del 16 de novembre al 18 de novembre, ambdós inclosos.


 

- El termini de presentació de sol·licituds és del 4 de novembre fins el 17 de novembre, ambdós inclosos.


 

RESULTAT DEL SORTEIG

La designació dels vocals titulars i suplents de la comissió de selecció que han d’actuar en el procediment convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’octubre de 2020 començarà pels llinatges l’inici dels quals correspongui a les lletres WH.

El sorteig ha establert que han d’iniciar l’actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra M.