torna

Detall de la notícia

El Govern assegura a la FEBT que els vehicles de servei, com taxis o autocars, poden portar publicitat d'altres empreses

La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 aclareix alguns aspectes relacionats amb la publicitat a les carreteres i modifica alguns articles de la Llei 5/1990 de carreteres de la Comunitat Autònoma.

En concret, s'indica que es prohibeix la publicitat visible des de la zona de domini públic de les carreteres integrades a les xarxes primària i secundària i es detallen les excepcions, com la retolació informativa, els cartells que indiquin llocs d'interès públic o d'interès com tallers, restaurants, comerços....

La norma fa una referència expressa a la publicitat als vehicles que circulin per les carreteres i deixa clar que els rètols que es col·loquin damunt un vehicle (sobre el seu sostre) referits a la seva pròpia activitat no es consideren publicitat i, per tant, es poden col·locar seguint determinades condicions. Aquestes condicions s'imposen per motius de seguretat viària.

La Conselleria de Mobilitat i habitatge -davant la preocupació expressada per la Federació Empresarial Balear de Transport (FEBT) que ha interpretat que només es podia dur publicitat de la mateixa activitat- vol aclarir que aquesta exigència no afecta de cap manera a la publicitat que puguin dur els vehicles de servei (com taxis, camions, autobusos, autocars....) impresa, pintada o amb vinils, sigui de la seva activitat o de qualsevol altre negoci. Per tant, tots aquests vehicles poden portar (sempre que no sigui un element que sobresurti del vehicle) publicitat d'altres negocis com fins ara, com una font d'ingressos més per a les seves respectives empreses.

Així ho ha explicat avui horabaixa el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume mateu, a la federació i s'ha possat a disposció per aclarir els dubtes interpretatius que puguin sorgir i a incoporporar els canvis que calguin perquè no hi hagi lloc a cap confussió.