torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula la pesca marítima i el marisqueig a les zones que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000 i es modifiquen els Decrets 22/2016 i 22/2018

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula la pesca marítima i el marisqueig a les zones que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 22/2016, de 22 d’abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola de les Illes Balears, i el Decret 22/2018, de 6 de juliol, pel qual es regula el desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes pesquers a les Illes Balears

Amb l’aprovació d’aquest Decret es persegueix:

- Aprovar el Pla Sectorial d’Aprofitament Pesquer dels espais naturals protegits amb àmbit marí, declarats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Aprovar els criteris per a la regulació de la pesca i el marisqueig en els espais que formen part de la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Crear un marc normatiu comú, en la mesura del possible, respecte de la pesca i el marisqueig tant en l’àmbit marí dels espais de la Xarxa Natura 2000 com als espais naturals protegits amb àmbit marí.

- Establir un marc normatiu clar i entenedor en aquells espais marins on, a més de coincidir diferents espais de rellevància ambiental, també s’han declarat com a reserves marines.

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 21 de març de 2023 (publicada en el BOIB núm. 037, de data 23 de març de 2023) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 18 d’abril de 2023, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula la pesca marítima i el marisqueig a les zones que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 22/2016, de 22 d’abril, pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola de les Illes Balears, i el Decret 22/2018, de 6 de juliol, pel qual es regula el desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes pesquers a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa