torna

Detall de la notícia

Històric: Informació pública de l'Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears

 Amb l’aprovació d’aquest decret es persegueix:

 - Agilitar la gestió de les llicències de marisqueig professional d’embarcació per a la captura de pops amb nansa.

- Garantir la sostenibilitat del recurs i l’activitat establint un període de veda, una talla mínima i modificant els ormejos aptes per a la captura del pop.

- Actualitzar els requisits per a la llicència de marisqueig professional individual i els ormejos utilitzables.

- Actualitzar els requisits per a la llicència de marisqueig recreatiu.

- Actualitzar els criteris per a la supervisió de les zones de producció.

- Fixar un període de descans setmanal.

- Incorporar un mecanisme de participació del sector en els plans de gestió.

- Actualitzar la normativa dels arts de tirada pel que fa a la quota màxima, la pesca sobre la posidònia i la malla mínima.

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 21 d'octubre de 2020 (publicada en el BOIB núm. 183, de data 27 d'octubre de 2020) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 17 de novembre de 2020, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa