torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'Esborrany del Projecte de Decret pel qual s'estableixen les Reserves Marines de Ses Bledes i del Vedrà-Vedranell i es modifiquen els decrets 34/2014 i 17/2003

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’estableixen les Reserves Marines de Ses Bledes i del Vedrà-Vedranell i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d’arts menors a les Aigües interiors de les Illes Balears

 Amb l’aprovació d’aquest Decret es persegueix:

- Establir els límits geogràfics de les reserves marines de ses Bledes i es Vedrans.

- Regular les activitats extractives, tant professionals com recreatives, i les activitats subaquàtiques dins les noves reserves marines, d’acord amb el que preveu el Decret 41/2015, de 22 de maig.

- Millorar la protecció i l’estat de conservació de les poblacions de gorgònies vermelles de les Bledes i es Vedrà.

- Incrementar la biomassa de les poblacions de peixos d’interès pesquer.

- Modificar el Decret 34/2014 de pesca recreativa, pel que fa als aparells autoritzats en la pesca recreativa d’embarcació.

- Modificar el Decret 17/2003 de pesca amb arts menors, pel que fa a la longitud total màxima del palangró i el nombre màxim d'hams per embarcació.

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 10 de gener de 2023 (publicada en el BOIB núm. 006, de data 14 de gener de 2023) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 6 de febrer de 2023, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’estableixen les Reserves Marines de Ses Bledes i del Vedrà-Vedranell i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d’arts menors a les Aigües interiors de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General de Pesca i Medi Marí).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa