torna

Detall de la notícia

AJUDES CONCEDIDES I DENEGADES PER AL LLOGUER D'HABITATGES COVID-19

  • Relació de beneficiaris de l'ajuda de lloguer destinades a persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social a causa de COVID-2019.

- 1a resolució - BOIB 179 de dia 17 d'octubre de 2020

- 2a resolució - BOIB 195 de dia 14 de novembre de 2020

- 3a resolució - BOIB 059 de dia 06 de maig de 2021

  • Relació de sol·licituds denegades de l'ajuda de lloguer destinades a persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social a causa de COVID-2019.

- Sol·licituds denegades - BOIB 111 de 21 de agost de 2021

En relació al que es disposa en el punt divuitè de les bases de la convocatòria les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, les sol·licituds denegades no són susceptibles d'esmena amb l'aportació de nova documentació que no hagi estat presentada en el moment de la sol·licitud.

  • Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

El període per a la interposició de recurs finalitza el 22 de setembre de 2021