torna

Detall de la notícia

Imatge 4412462

Programa d'Acompanyament Escolar curs 2020-2021 (PROA+)

Programa d’Acompanyament Escolar curs 2020-2021

Convocatòria del Programa per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu en la situació d'emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ (20-21) (BOIB núm. 173, de 8 d’octubre de 2020)

Línia 1. Pla d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (PAE curs 2020-2021)

Finalitat

Donar suport a l’alumnat per a l’adquisició o el reforç dels aprenentatges bàsics, de l’hàbit lector, de la incorporació plena al ritme de feina ordinari (en diferents escenaris), dels objectius curriculars i de l’adquisició de recursos per aprendre a resoldre conflictes de convivència.

Destinataris

Alumnat de 5è i 6è d’educació primària i d’ESO de centres públics i concertats amb necessitats específiques de suport educatiu o que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolat i dificultats d’aprenentatge.

Termini d’inscripció

Del 8 al 23 d’octubre de 2020. Mitjançant el GESTIB, el director o directora del centre ha d’accedir a Menú_Personal_Qüestionaris.

Grups

Cada grup ha d’estar format per entre 5 i 10 alumnes. Si provenen de grups “bombolla” diferents, es poden ajuntar mantenint 2 metres de distància, d’acord amb la Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre).

Durada

Sempre que sigui possible, s’ha de dedicar un total de 84 hores a cada grup entre el 23 de novembre de 2020 i el 31 de maig de 2021, distribuïdes de manera proporcional en dos o tres dies alterns per setmana. En cas que se superin les 84 hores, aquestes hores de més no s’abonaran.

Documentació

Annex 3 (contracte programa): fins al 4 de novembre (proaplus@dgpice.caib.es)

Annex 4 (projecte del centre): fins al 4 de novembre (sie@dgpice.caib.es)

Annex 5 (memòria): fins al 30 de juny (sie@dgpice.caib.es)

Annex 6 (certificat dels docents): fins al 30 de juny (sie@dgpice.caib.es)

Annex 7 (full d’assistència): fins al 30 de juny (sie@dgpice.caib.es)

Annex 8 (autorització familiar): abans del 23 de novembre (custodiar al centre)

Més informació

Servei d’Innovació Educativa  (tel. 971 17 77 81 / sie@dgpice.caib.es).

Novetats

19/11/2020 - Publicació de la llista definitiva de grups (LÍNIA 1).

13/11/2020 - Publicació de la llista provisional de grups (LÍNIA 1).

04/11/2020 - Publicació de la llista definitiva de centres seleccionats (LÍNIA 1LÍNIA 2 i LÍNIA 3).

28/10/2020 - Publicació de la llista provisional de centres seleccionats (LÍNIA 1, LÍNIA 2 i LÍNIA 3).

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.