torna

Detall de la notícia

El Govern publica una guia explicativa sobre les obligacions dels grans tenidors

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha elaborat una guia explicativa de les obligacions dels grans tenidors regulades en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears. En aquesta guia es troben les principals obligacions dels grans tenidors d’habitatge amb relació als habitatges dels quals són titulars així com els drets de tanteig i retracte a favor de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Guia és explicativa dels drets de tanteig i retracte que la Llei d'habitatge (modificada pel DL  3/2020) estableix a favor de la CAIB respecte de determinades transmissions (principalment entre grans tenidors) dels següents immobles: la totalitat d'un immoble que disposa d'un habitatge llogat, immobles adquirits en processos judicials o extrajudicials, immobles desocupats, i promocions destinades a habitatge protegit, com també els habitatges protegits.

En aquest sentit, consten detallades a la Guia les obligacions que els transmitents i adquirents d'aquests immobles han de complir per permetre a l'Administració de la CAIB exercir els drets de tanteig i retracte, així com el tipus d'infracció i sanció aplicables als incompliments d'aquestes obligacions.

Finalment, la Guia relaciona els tràmits que s'han de seguir per donar compliment a les obligacions esmentades i conté els corresponents enllaços telemàtics per a obtenir els formularis de notificacions a realitzar i conèixer el tràmit telemàtic per a la seva presentació.